Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2016-2017)
Innlevert: 19.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange hepatitt C smittede ble nyregistrert i 2016, hvor mange nye behandlingsforløp for hepatitt C startet opp i 2016 og hvor mange var inne i et behandlingsforløp totalt?

Begrunnelse

Det har til nå vært regnet med omlag 25.000 smittede, omlag 1000 nye registrerte tilfeller hvert år og omlag 500 personer som har fått behandling hvert år. Spørsmålsstilleren vil ha klarhet i om det er skjedd en endring i disse tallene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det finnes ulike kilder for informasjon om hvor mange som er smittet av hepatitt C i Norge; insidensovervåking (fortløpende registrering) gjennom Meldesystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS), regelmessige prevalensundersøkelse (opplysninger om forekomst av infeksjoner på ett gitt tidspunkt) blant personer som tar stoff med sprøyter i Oslo og matematiske sykdomsbyrdemodeller. Ingen av kildene gir imidlertid eksakt kunnskap om hvor mange hepatitt C-smittede som ble nyregistrert i 2016.
Ettersom hepatitt C har et langvarig forløp uten symptomer, vil mange smittede for eksempel forbli udiagnostiserte og dermed ikke bli meldt til MSIS. Hvor mange som meldes, er derfor nært knyttet til testaktiviteten. I tillegg har meldingskriteriene for hepatitt C blitt endret flere ganger de siste ti årene og det kan derfor være vanskelig å sammenligne ulike år. Fra 2016 meldes bare de som har en aktiv hepatitt C-infeksjon (tilfeller påvist med HCV-RNA eller HCV- core antigen). I 2016 ble det meldt 716 slike tilfeller til MSIS.
Blant de med kjent smittemåte meldt til MSIS er det antatt at personer som tar stoff med sprøyter utgjør mer enn 80 prosent. Gjennom helseundersøkelser blant personer som tar stoff med sprøyter i Oslo, som ble gjennomført nesten årlig i perioden 2001-2012, samt i 2015 har utbredelsen av kronisk hepatitt C vært stabil omkring 40 prosent. Helseundersøkelsen blant personer som tar stoff med sprøyter i Bergen i 2015, viste en utbredelse av kronisk hepatitt C på 53 prosent.
For å få bedre kunnskap om sykdomsbyrden av hepatitt C i Norge har Folkehelseinstituttet i samarbeid med ulike aktører benyttet matematisk modellering til å estimere sykdomsbyrde, insidens og prevalens av hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyter i Norge for perioden 1973-2013. Denne modellen er validert opp mot data fra Reseptregisteret, Norsk Pasientregister, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Transplantasjonsregisteret. Modellen estimerer at insidensen av hepatitt C økte fram mot år 2000 parallelt med en økning i antall personer som tok stoff med sprøyter i den samme perioden. Fra år 2000 viser modellen en nedgang i estimert insidens og i antall personer som tar stoff med sprøyter. For 2016 er estimert insidens i denne gruppa i underkant av 400 tilfeller og antall personer som lever med kronisk hepatitt C i underkant av 8000. Personer som er smittet med hepatitt C på andre måter enn gjennom sprøytebruk er ikke inkludert i disse beregningene. Estimatet over det totale antall smittet med hepatitt C i Norge vil være noe høyere dersom disse gruppene var inkludert.
Når det gjelder legemiddelbehandling var det ifølge Reseptregisteret i 2016 totalt 1046 individer som fikk minst ett av de nye direktevirkende hepatitt C-legemidlene på H-resept. Av disse startet over 90 prosent behandlingen i 2016. I tillegg har i overkant av 200 individer fått behandling med interferoner etter blåreseptforskriften § 4 i løpet av 2016, men dette omfatter også bruk ved hepatitt B.