Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1140 (2016-2017)
Innlevert: 19.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre er etablert de siste 4 årene, hvor mange fantes det i 2013 og hvor mange finnes det i dag?

Begrunnelse

Frisklivssentralene og lærings- og mestringssentre er viktige for mange i rehabilitering. De ble regnet som sentrale virkemidler i gjennomføringen av samhandlingsreformen og for å styrke kommunenes forebyggende folkehelsearbeid og rehabiliteringstilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen for tilbudet er personer som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Brukermedvirkning, samarbeid med brukerorganisasjoner og likemannsarbeid er sentralt i planlegging, utvikling og gjennomføring av tilbudene.
Tjenesten er fortsatt under utvikling i kommunene. Det har over flere år eksistert en tilskuddsordning som skal stimulere kommuner til å etablere frisklivstilbud. Ordningen er ment som et oppstartstilskudd og ikke til drift av tjenesten.
Det er glidende overganger mellom frisklivstilbud, lærings- og mestringstilbud og habilitering og rehabilitering. For mange kommuner kan det være hensiktsmessig og riktig ressursbruk at slike tjenester organiseres sammen. For å muliggjøre dette ble vilkåret for tilskudd endret i 2015 til også å innbefatte lærings- og mestringstilbud. I 2017 er det stilt krav om medvirkning fra brukerorganisasjonene og utnyttelse av likemannsarbeid for å få tilskudd både til frisklivs,- lærings- og mestringstilbud. Egne lærings- og mestringssentraler eller tilbud inngår imidlertid ikke i rapporteringen til SSB. Departementet har derfor ingen oversikt over omfanget av lærings- og mestringstilbud i kommunene.
Per 31.12.2013 hadde 200 kommuner tilbud om frisklivssentral. Per 31.12.2016 hadde antallet økt til 259 basert på foreløpige tall fra SSB (Kostra). I samme periode viser foreløpige tall fra SSB at antall brukere av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud nesten er doblet siden 2013. Gjennomsnittlig antall årsverk per kommune var i 2013 0,9. Av disse var det 113 kommuner som hadde mer enn et halvt årsverk, og 87 kommuner som hadde mindre enn et halvt årsverk. Det ser ut til å være en betydelig økning i antall årsverk for 2016, men det er foreløpig såpass stor usikkerhet knyttet til tallene at jeg ikke kan angi veksten mer nøyaktig.