Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 23.05.2017
Besvart: 12.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Vårt land 22.05.2017 meldes det at Helse Sør-Øst har lyst ut anbud på tverrfaglig rusbehandling med kutt i avrusing, tvangsbehandling av gravide, utredning og tilbud til pårørende sammenlignet med det som ble kjøpt av en ideell tilbyder. Tilbudet ser også ut til å bli mindre når en tar med oppbygging i regi av foretaket.
Kan det bes om en total oversikt over tilbudet til rusavhengige i Helse Sør-Øst og hvordan det samlede tilbudet også til rusavhengige gravide, avrusing og utredning er økt?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt opptrapping av rustilbudet. Det er helt avgjørende at dette følges opp og at det også omfatter de behandlingstilbudene som er langvarige og krevende. Særlig viktig er det at tilbudet til rusavhengige gravide er uten ventelister og at det også er nok plasser til de som må behandles under tvang. Dette fordi rusavhengighet i svangerskapet har svært alvorlige følger for barna.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som helse- og omsorgsminister har jeg siden jeg tiltrådte som statsråd vært opptatt av å sikre rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser så gode tilbud som mulig. Derfor har også regjeringen gjeninnført prioriteringsregelen overfor de regionale helseforetakene om at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) hver for seg skal være høyere enn for somatikk.
Så vil jeg også vise til at denne regjeringen fikk tilslutning fra et enstemmig Storting til å gjennomføre en opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016-2020. Denne planen, som innebærer at rusfeltet vil bli styrket med 2,4 mrd. kroner i tillegg til styrking av tjenestene til rusavhengige i spesialisthelsetjenesten, vil medføre at dette feltet får et løft vi ikke tidligere har sett.
Som kjent kjøper de regionale helseforetakene en betydelig andel av sine tjenester innen TSB fra private – i alt vesentlig private ideelle aktører. Tjenester fra private ideelle er derfor av stor betydning og bidrar til at de regionale helseforetakene er i stand til å tilby et samlet, godt tilbud til rusavhengige i de fire helseregionene.
Helse Sør-Øst RHF har inngått løpende avtaler med i alt 20 private ideelle institusjoner, hvorav Borgestad inngår som en av disse. Som kjent sa Borgestadklilnikken opp sin avtale i 2015 med to års oppsigelsestid. Som en følge av dette utlyste Helse Sør-Øst RHF en offentlig anskaffelse innen TSB for kjøp av 5 delytelser. Denne anskaffelsen er utlyst med en økonomisk ramme på mellom 210 og 235 mill. kroner, mens dagens avtale med Borgestadklinikken ifølge Helse Sør-Øst er på 229 mill. kroner (2017-tall).
På bakgrunn av representanten Andersen sitt spørsmål med begrunnelse, er jeg orientert av Helse Sør-Øst i sakens anledning. Her fremgår det at Helse Sør-Øst har utlyst følgende 5 delytelsene:

1.Døgnbehandlingsplasser for pasienter med samtidig ruslidelser og psykiske lidelse som iht. nasjonal faglig retningslinje skal behandles innen TSB.
2.Døgnbehandlingsplasser for frivillig innleggelse av gravide pasienter og innleggelse av pasienter med små barn i en familiekontekst.
3.Døgnbehandlingsplasser til unge pasienter med behov for utredning, behandling og rehabilitering i et langvarig forløp.
4.Døgnbehandlingsplasser til pasienter med ulik avhengighetsproblematikk som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling.
5.Poliklinisk behandling med særlig tilbud om behandling i et familie- og generasjonsperspektiv.

I følge Helse Sør-Øst vil denne anskaffelsen videreføre og styrke tilbudet innen TSB på alle de fem områdene som anskaffelsen vil berøre. Tilbud til behandling av gravide etter HOL § 10-3, som Borgestadklinikken i dag har avtalebasert 4 plasser, vil ikke inngå i noen av de 5 delytelsene som er utlyst. Helse Sør-Øst opplyser at de vil styrke enheten ved Sykehuset Innlandet HF på dette området.
Det ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge-for" ansvar å kjøpe og utforme sitt tilbud, og det har de gjort. Jeg har samtidig en selvstendig mulighet til å ta beslutninger knyttet til dette. I det anbudet som nå ligger ute mener jeg Helse Sør-Øst ikke godt nok har ivaretatt tilbud til gravide som behandles etter HOL § 10-3 og at tilbud til pårørende heller ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Helse Sør-Øst RHF har derfor i foretaksmøte 9. juni i år blitt bedt om at å utvide anskaffelsen til også å gjelde kjøp av 4-6 plasser til behandling av gravide rusavhengig etter § 10-3. Disse plassene skal samtidig også kunne brukes på en fleksibel måte overfor gravide rusavhengig eventuelt med familie.
Av protokollen fra foretaksmøtet fremgår det videre:
Foretaksmøtet ba videre om at det i anskaffelsen sikres at utredningskapasiteten opprettholdes, at avrusnings-/abstinensbehandlingskapasiteten opprettholdes (inkludert etableringen av 10 plasser til høyspesialisert avrusning/abstinens-behandling ved Sykehuset Telemark), og at pårørende ivaretas i alle de 5 delytelsene. Pårørende skal involveres i pasientens behandling, pårørende (også barn og pasientens søsken) skal ivaretas, og det skal gjennomføres pasient- og pårørendeopplæring.
Når det gjelder tilbud om avrusning innebærer nåværende avtale med Borgestadklinikken en egen avrusningsenhet i Skien på 9 plasser og en annen enhet på Bragernes i Drammen på 9 plasser. Når det i anskaffelsen legges inn at abstinensbehandling skal kunne ivaretas av dem som tilbyr døgnplasser, er det etter Helse Sør-Øst RHF sin vurdering å forvente at den samlede avgiftningskapasiteten ikke vil bli redusert. For å sikre at avrusningstilbudet ikke forringes, viser jeg til omtalen i protokollen fra foretaksmøtet 9. juni som referert til ovenfor.
Anskaffelsen som Helse Sør-Øst RHF nå gjennomfører innen TSB vil samlet sett – med de endringer som ligger i protokollen fra foretaksmøtet 9. juni - gi et styrket tilbud til rusavhengig i denne helseregionen.