Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 23.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I brev av 22. mai d.å. til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite orienterer statsråden om at han støtter tilrådningen fra Vegdirektoratet om en utbyggingsstrategi som innebærer sammenhengende utbygging av første parsell på El8 fra Lysaker til Ramstadsletta. Dette er i følge Statens Vegvesen i strid med avtalen om Oslopakke 3.
Hvordan vil Oslopakke 3 avtalen bli påvirket av at staten bryter avtalen og hvilke konsekvenser vil det få for det fremtidige Oslopakke 3-samarbeidet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Oslopakke 3 avtalen av 2012 står det at "E18 Vestkorridoren (Framnes-Asker) skal uansett finansieringsløsning bygges så snart kommunale planprosesser tillater det." I den nye Oslopakke 3 avtalen står det at "Med mindre annet er bestemt eller endret i denne avtale, gjelder fortsatt bestemmelsene i Lokalt forslag fra 2006 og Revidert avtale fra 2012."
I den nye avtalen om Oslopakke 3 er det fortsatt lagt til grunn at hele strekningen av E18 Vestkorridoren skal bygges ut. Det er forutsatt at Statens vegvesen i det videre arbeidet med de øvrige etappene for E18-prosjektet skal planlegge for god funksjonalitet og reduserte kostnader. Dette arbeidet pågår i Statens vegvesen.
Det konkretiseres i den nye avtalen at spaden nå skal i jorden for prosjektet, og at "strekningen Lysaker – Strand gjennomføres som 1. etappe av strekningen Lysaker - Drengsrud, med mål om byggestart mot slutten av 2018 i tråd med gjeldende planer."
I Statens vegvesen sikter man til at strekningen Lysaker – Ramstadsletta opprinnelig var den første etappen av E18 Vestkorridoren. I Oslopakke 3 avtalen er etappe 1 som nevnt definert til Lysaker-Strand, og hvor man i avtalen skriver at "Oslo og Akershus understreker at man på det nåværende tidspunkt, for sin del, ikke har konkludert hvordan utbyggingen av E18 Strand – Drengsrud konkret skal gjennomføres."
I Bærum kommunes reguleringsplan er det foreslått hvordan strekningen Strand-Ramstadsletta kan bygges. Jeg anser det som en etappe 2 i prosjektet, gitt at Lysaker-Strand er definert til etappe 1.
Vegdirektøren som ledet forhandlingene, gikk god for at inndeling av Lysaker-Strand som første etappe er gjennomførbar. På grunn av prosjektets kompleksitet har det imidlertid tatt noe tid til å se alle konsekvensene av å stoppe arbeidet etter første etappe på Strand.
Det har senere vist seg at en slik stans i arbeidet etter første etappe har trafikk- og miljøulemper og kostnader som langt overgår de antakelser og anslag som lå til grunn ved inngåelsen av den lokalt reviderte avtalen om Oslopakke 3. Statens vegvesen mener derfor at det er vanskelig å forsvare den etappeinndeling som ble lagt til grunn i avtalen.
Vegdirektoratet tilrår på den bakgrunn nå en sammenhengende utbygging til Ramstadsletta som første etappe av E18 Vestkorridoren. Dette er i tråd med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 (jf. Meld. St. 33 (2016-2017)) og framlegget om revidert avtale for Oslopakke 3 (jf. Prop. 86 S (2016-2017)), hvor regjeringen foreslår å gjennomføre etappe 2 (Strand-Ramstadsletta) i sammenheng med etappe 1.
Jeg mener at den tilnærming som Statens vegvesen nå tilrår, gir bedre funksjonalitet, reduserte kostnader og mindre miljøulemper sammenliknet med en stans på Strand og derfor ivaretar et viktig punkt i den reviderte Oslopakke 3-avtalen.
Jeg er klar over at det er ulikt syn på E18 prosjektet mellom partene. Jeg legger likevel til grunn at partene har signert på at hele E18 strekningen skal bygges. Det er overordnet viktig. Så har avtalen lagt til grunn at spaden skal i jorden, og at etappe 1 er Lysaker-Strand. Rådene fra Statens vegvesen tilsier at hensynene i avtalen til " god funksjonalitet og reduserte kostnader" tilsier at man legger til etappe 2 umiddelbart. Det er ikke i strid med avtalens innhold, selv om jeg har merket at enkelte av avtalepartene ikke ønsker et slikt tempo i fremdriften. Avtalen stopper likevel ikke en slik beslutning. Jeg minner om at det ikke bygges noe ny E18 kapasitet på grensen til Oslo eller i Oslo kommune.
Staten vil fortsatt bidra med omfattende midler til utbyggingen av transportinfrastruktur i Oslo og Akershus, særlig til store fylkeskommunale kollektivtrafikkprosjekt og til jernbanen. Det er nylig fremforhandlet en bymiljøavtale mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I bymiljøavtalen heter det at Oslopakke 3 er en del av avtalen. Jeg forventer derfor et fortsatt godt samarbeid mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennom bymiljøavtalen og Oslopakke 3.