Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1156 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Mener statsråden at dagens Bioteknologilov står seg mot ny eller mer omfattende bruk av bioteknologi i fremtiden, og vil han som varslet legge frem en melding for Stortinget som kan berede grunnen for en ny lov i denne stortingsperioden?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsdepartementet ga 11. april 2014 Bioteknologirådet i oppgave å bidra til evalueringen av bioteknologiloven. Departementet ba rådet om å legge til rette for en bred debatt i samfunnet rundt etiske spørsmål om bioteknologiske muligheter og problemstillinger knyttet til lovens ulike virkeområder. Bioteknologirådets evaluering ble ferdigstilt i 2015.
Rådet sier entydig at det er på tide at bioteknologiloven evalueres og oppdateres, så den kan fortsette å være relevant og viktig i årene som kommer. Store teknologiske fremskritt har skjedd siden dagens lov ble vedtatt i 2003.
Bioteknologirådets sier i sitt forord til evaluering av loven at neste trinn i arbeidet må være at Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en stortingsmelding, som kan være gjenstand for omfattende debatt på Stortinget og i samfunnet for øvrig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent vil denne regjeringen evaluere dagens bioteknologilov. Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven før sommeren.