Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvordan forklarer statsråden at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har gått ned fra 36,1 % i 2015 til 35,6 % i 2016?

Begrunnelse

Det viktigste for at barna våre skal ha en trygg og utviklende tid i barnehagen, er de voksne som jobber der. Statsråden sier han jobber for å øke andelen barnehagelærere, men i Prop. 128 S (2016-2017) kommer det fram at andelen styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning har gått ned fra 2015 til 2016. Det samme har andelen ansatte med barnehagelærerutdanning (fra 36,1 prosent til 35,6 prosent).

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Personalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Derfor har regjeringen høye ambisjoner om å styrke kompetansenivået til alle ansatte som arbeider med barn i barnehagene, og vil i løpet av 2017 lansere en revidert kompetansestrategi.
De siste årene har andelen barnehagelærere og andelen barne- og ungdomsarbeidere økt i norske barnehager. Samtidig har andel barnehager som oppfyller pedagognormen uten bruk av dispensasjoner økt og mangelen på barnehagelærere har blitt kraftig redusert. Fra 2015 til 2016 har denne utviklingen bremset noe opp. I Prop. 128 S (2016-2017) fremgår det at dersom man ser på alle ansatte i barnehagen har andelen barnehagelærere blitt redusert med 0,5 prosentpoeng. Vi definerer personalet som til daglig er i kontakt med barna som grunnbemanningen i barnehagen. Dette vil være ansatte i barnehagene som er pedagogiske ledere og assistenter, inkludert assistenter som er barne- og ungdomsarbeidere. Innenfor denne gruppen ansatte har antall barnehagelærere blitt noe redusert fra 2015 til 2016, men barnehagelærere som andel av grunnbemanningen er uendret. Andelen barnehager som oppfyller dagens pedagognorm uten bruk av dispensasjon fra utdanningskravet, har fra 2015 til 2016 økt fra 70 til 74 prosent. Alle barnehager bør oppfylle pedagognormen uten bruk av dispensasjoner, og regjeringen har som ambisjon at en større andel av de ansatte skal være barnehagelærere.
I den sammenhengen vil jeg vise til at regjeringen har varslet en høring av bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm våren 2017. I statsbudsjettet for 2017 bevilget Stortinget 172 mill. kroner til et øremerket tilskudd til flere barnehagelærere, med en helårseffekt på 413 mill. kroner. Denne bevilgningen legger til rette for at andelen årsverk barnehagelærere i grunnbemanningen utgjør 44 prosent. Regjeringen foreslår i RNB å overføre tilskuddet til kommunenes rammetilskudd i 2017 for å finansiere en skjerpet pedagognorm. En skjerpet pedagognorm vil gjelde alle barnehagene, og vil medføre at barnehagene må ansette flere barnehagelærere. Da vil også andelen barnehagelærere øke. Statistikk for 2017 vil vise utviklingen i antall og andel barnehagelærere, og da om barnehagene sørger for å trappe opp mot en skjerpet pedagognorm.