Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har det i kostnadsestimatet i Prop 151 S (2015-2016) for alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes) blitt tatt hensyn til at det i sannsynligvis må bygges armeringssløyfe og vaskesystem (for eksempel «Bird Bath») for P8-flyene, og hva er i så fall kostnaden knyttet til dette?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. mai 2017 med spørsmål fra stortings-representant Janne Sjelmo Nordås om kostnader knyttet til armeringssløyfe og vaskesystem for maritime overvåkingsfly på Evenes er hensynstatt i Prop. 151 S (1015 – 2016).
I langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)) er kostnader knyttet til mulighet for innendørsvask av nye maritime overvåkningsfly tatt med. Det er videre lagt til grunn at det utover det som det som finnes på Evenes i dag, må etableres om lag 16 000 kvadratmeter med operative flater knyttet til nytt maritimt patruljefly for blant annet å ha mulighet for armering og desarmering av fly. Samlet merkostnad til flyoperativt areal er beregnet til om lag 105 millioner.
Regjeringen mener at Evenes er en forsvarlig og god løsning. For et så stort prosjekt må det imidlertid gjennomføres en konseptvalgutredning før utbyggingen kan starte. Konseptvalgutredningen inkluderer en utredning av både sivile og militære behov knyttet til ulike løsningsalternativer. Utredningen er planlagt ferdigstilt innen 1. oktober 2017, og vil etter dette gjennomgå ekstern kvalitetssikring på vanlig måte. Regjeringen vil legge frem konseptvalgutredningen med rapport fra ekstern kvalitetssikrer for Stortinget på egnet måte i vårsesjonen 2018.