Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1164 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 01.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Foreligger det planer om å flytte deler av Statens innkrevingssentral, nærmere bestemt IKT-avdelingen, til Skatteetaten sentralt (Oslo)?

Begrunnelse

Regjeringen besluttet i 2014 å innlemme Statens Innkrevingssentral i Skatteetaten. Finansdepartementet la klare føringer på at innlemmelsen ikke skulle føre til oppsigelser eller relokalisering. Med bakgrunn i en utredning publisert på Finansdepartementets hjemmeside 5.4.17 er det skapt stor uro knyttet til den videre organisering, da den eneste omtale av Statens Innkrevingssentral er kun kreditoroppgavene nevnt. Jeg håper statsråden kan stoppe denne uroen ved å bekrefte at ingen oppgaver, og derved arbeidsplasser, skal flyttes fra Mo i Rana til Oslo.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statens innkrevingssentral ble innlemmet i Skatteetaten 1. januar 2015. Av Prop. 1 S (2014–2015) for Finansdepartementet fremgår det at innlemmingen i Skatteetaten er ment å gi en bedre utnyttelse av Statens innkrevingssentrals fagmiljø og en mer helhetlig og effektiv innkreving av offentlige krav. Det fremgår videre at endringen ikke skulle føre til oppsigelser eller endret lokalisering. Samtidig ble det presisert at skattedirektøren likevel kan omdisponere midler og ressurser slik han mener det er best for hele etaten.
Det foreligger ingen planer om å flytte IKT-avdelingen ved Statens innkrevingssentral til Oslo. Utfasingen av regnskapssystemtjenestene som SI tilbyr politi- og lensmannsetaten (PLØS) ble varslet i brev fra Finansdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet allerede i september 2014 og i Skatteetatens tildelingsbrev for 2015. Denne saken har ingenting å gjøre med innlemmingen av SI i Skatteetaten eller arbeidet med fremtidig overordnet organisering av Skatteetaten som nå pågår i etaten. Beslutningen om ikke lenger å skulle tilby disse tjenestene fra SI til politi- og lensmannsetaten baserer seg på en vurdering av at PLØS ikke er en del av SIs kjernevirksomhet og at tilsvarende tjenester tilbys av en annen etat under Finansdepartementet (DFØ), der nettopp lønns- og regnskapstjenester er kjernevirksomheten. DFØs tjenester driftes i dag fra Stavanger og Trondheim. For øvrig bygger politi- og lensmannsetaten nå opp et eget lønns- og regnskapssenter i Kristiansund med om lag 50 årsverk.
Skatteetaten har igangsatt et arbeid med å integrere fellesfunksjonene i Statens innkrevingssentral tettere med Skatteetatens øvrige systemer og prosesser, blant annet for å unngå dupliserende fagmiljøer. Dette arbeidet kan medføre at enkelte driftsoppgaver ved Statens innkrevingssentral organisatorisk samles i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) og i Skattedirektoratet. Ansatte som berøres av en slik organisatorisk endring, vil imidlertid fortsatt ha arbeidssted i Mo i Rana. Formålet med dette arbeidet er å bidra til en mer helhetlig og effektiv innkreving, herunder effektive tjenester for statlige oppdragsgivere.
Som representanten viser til, har Skatteetaten gjennomført en utredning av fremtidig overordnet organisering av etaten. Finansdepartementet fikk 4. april 2017 oversendt en rapport som skisserer en ny overordnet organisasjonsmodell for etaten. Skatteetaten arbeider nå med å detaljere ut forslaget. Det er naturlig at den organisatoriske plasseringen av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten også vurderes i dette arbeidet.
Jeg mener det er viktig at skattedirektøren løpende vurderer tilpasninger som samlet sett gir en best mulig utnyttelse av fagkompetansen og ressursene i hele Skatteetaten, herunder Statens innkrevingssentral. Dette er helt i tråd med formålet og forutsetningene for innlemmingen av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten.
Jeg vil avslutningsvis legge til at Skatteetaten i arbeidet med ny IT-løsning for avgiftsforvaltningen (SAFIR) har valgt å benytte Statens innkrevingssentrals eksisterende løsning for reskontro, regnskap og innkreving. Skatteetaten og Statens innkrevingssentral har dermed allerede høstet viktige synergier av innlemmingen.