Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1190 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden tillate stående fellingstillatelse for uttak av ulv i Oppland/Akershus der det er påvist drepte dyr i beiteprioriterte områder, og vil statsråden be fylkesmennene tillate bruk av helikopter til uttak av ulv i villreinområdet?

Begrunnelse

Oppland fylke er utenfor ulvesona og det skal således ikke være ynglende ulv i området. Streifende ulv som gjør skade skal tas ut.
I Ringebufjellet og Øyerfjellet har ulv de siste dagene herjet i villreinflokken. Gjennom flere år har det vært stor nedgang i villreinbestanden uten at årsak er klarlagt. Stammen er siste rest av den genetisk rene fjellreinen som gjør stammen unik og verneverdig. Villreinen er i sluttfasen av kalving. Fylkesmannen i Oppland har gitt forebyggende skadefellingstillatelse til å ta ut ulven. Det er søkt om tillatelse til bruk av helikopter, med foreløpig avslag.
I Hurdal har ulv pr. dags dato drept minst 24 sau. Fylkesmannen i Akershus har i samråd med fylkesmannen i Oppland, gitt fellingstillatelse av én ulv i Hurdalsområdet, som også er utenfor ulvesona og i beiteprioritert område.
Begge fellingstillatelsene er gitt over et svært få antall dager. For Ringebu/Øyer går tillatelsen ut kl. 12.00 torsdag 1. juni, mens den for Hurdalsområdet går ut fredag 2. juni kl. 20.00
Så lenge det er påvist ulv som dreper enten villreinen med kalver eller sau med lam, burde fellingstillatelsen være stående til dyret er tatt og faren for drepte dyr over.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Felling kan bare tillates dersom uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Av den grunn må felling vurderes konkret i den enkelte situasjon. Det er ikke hjemmel for å tillate stående fellingstillatelser på rovdyr, inkludert ulv.
Når det er sagt, har rovviltforvaltningen en lav terskel for å innvilge felling av rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder. Dette gjelder både i forkant av og i beitesesongen. Normalt gis det svært raskt fellingstillatelse dersom dyrene utgjør en fare for husdyr eller tamrein, og det er høy beredskap for raskt å igangsette fellingsforsøk av disse dyrene.
Når det gjelder uttak av ulv av hensyn til villrein, er ikke dette noe som anses som aktuelt nå. Det gis som et utgangspunkt ikke tillatelse til felling av et truet rovdyr fordi denne jakter på andre naturlig forekommende viltarter. Dersom det skulle vise seg at ulv utgjør en fare for villreinbestandens overlevelse, er dette noe som kan vurderes på nytt.
Mer relevant er skadepotensialet ulven utgjør for tamme beitedyr som benytter seg av samme område. En slik tillatelse ble nylig gitt av Fylkesmannen. Tillatelsen gjelder skadefelling av en ulv i Nord-Fron kommune, med bakgrunn i skadepotensialet for sau i kommende beitesesong. Denne ulven skal også ha jaget villrein. Ulven ble påskutt, men det ble senere påvist at den ikke var skadeskutt.
Normalt vil det være svært vanskelig å drive skadefelling og ettersøk fra helikopter i områder med dalganger og varierende snø og barflekker. I denne situasjonen ble det i dialog mellom Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn vurdert som mest hensiktsmessig å drive ettersøk av ulven med hundeekvipasje fra bakken. Jeg har tillitt til at Miljødirektoratet i dialog med fylkesmennene gjør gode vurderinger av hvor og når det er hensiktsmessig å benytte helikopter i forbindelse med felling av rovvilt.