Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): NRK har satt fokus på fødsler utenfor sykehus og at risikoen for å føde før du rekker frem til sykehuset er nær doblet i løpet av de siste 30 årene. Statsråden peker på at antallet transportfødsler er mer enn halvert de siste 15 årene.
Har det vært en reell nedgang i antall transportfødsler eller skyldes tallene en endret måte for registrering av fødsler utenfor sykehus?

Begrunnelse

Det har vært en betydelig sentralisering av fødetilbudet i Norge. Mye av denne sentraliseringen skjedde før år 2000 mens nedgangen i antall fødeinstitusjoner har vært mindre de senere årene.
Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antallet som føder utenfor sykehus er nær doblet de siste 30 årene. Noe av dette er i form av planlagte hjemmefødsler, mens de fleste fødsler utenfor sykehus ikke er planlagte.
Statsråden skriver i et innlegg på ABC nyheter at antallet transportfødsler er redusert med mer enn 50 % fra 223 i 2000 til 103 i 2015. En av årsakene til denne reduksjonen er antatt å være at ansvaret for følgetjenesten for fødende med lang vei til fødeinstitusjon ble overført fra kommunene til de regionale helseforetakene i 2010.
Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det i 2010 var 193 transportfødsler og 103 i 2015, altså en nedgang på 90 fødsler. I samme periode har det imidlertid vært en økning fra 51 til 111 fødsler i gruppen «Annet eller ukjent sted». Den totale nedgangen for disse to gruppene var således relativt beskjeden.
Det er av interesse å vite om tallene egentlig innebærer en reell reduksjon i antall transportfødsler eller om det kun representerer en endring av måten man registrerer fødsler utenfor sykehus.
Hvis det har vært en reell endring, er det interessant å vite hva som omfattes av gruppen «Annet og ukjent sted» og hvorfor denne har økt. Hvis endringene skyldes endret registreringspraksis er det av interesse å vite hva denne endringen innebærer og hvordan dette påvirker sammenligning av tallene over tid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Norge er blant de landene som har lavest nyfødt- og mødredødelighet, og brukerundersøkelser har vist god tilfredshet med fødetilbudet. Dette er resultater vi kan være stolte av. Uplanlagte fødsler utenfor fødeinstitusjon er imidlertid ikke ønskelig, og det må derfor være et mål å redusere disse mest mulig.
Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antallet uplanlagte fødsler utenfor sykehus har ligget nokså stabilt på 0,6-0,7 % av alle fødsler siden 1999. I samme tidsrom har det vært en betydelig nedgang i antallet transportfødsler.
I 2015 fødte 58 394 kvinner ved fødeinstitusjon, 139 ikke-planlagt hjemme, 103 under transport, og 111 kvinner annet eller ukjent sted. Tilsvarende tall for 2016 er ikke helt ferdig kvalitetssikret, men foreløpige resultater viser 58 119 fødsler i institusjon, 174 ikke-planlagt hjemme, 125 under transport og 99 annet sted. Gruppen “annet og ukjent sted” kan inkludere helsesenter eller legekontor, og kan også omfatte nedlagte fødeinstitusjoner eller ukjent sted. I både 2015 og 2016 var en stor andel av fødslene i denne gruppen fra Østfold og Akershus, noe som indikerer at det er flere årsaker enn avstand til fødeinstitusjon som har betydning.
Når det gjelder spørsmålet om nedgangen i transportfødsler er reell, eller om den kan representere en endring i registreringen, kan ikke Medisinsk fødselsregister gi noen nærmere avklaring. Registret har ikke gjort egne undersøkelser av hvordan disse kategoriene brukes. Imidlertid angir fødselsregistret at det ikke er noen grunn til å tro at forståelsen av begrepet «transportfødsel» har endret seg vesentlig de senere årene. Folkehelseinstituttet vil vurdere å sette i gang et prosjekt i regi av Medisinsk fødselsregister for å kvalitetssikre all mottatt informasjon om fødsler utenfor institusjon.