Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1197 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 08.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil det være mulig å sikre NRK fradragsrett for mva. dersom innkreving av komiteflertallets foreslåtte «NRK-bidraget» skal skje i regi av Skatteetaten, og vil det være mulig å sikre NRK fradragsrett for mva. dersom innkreving av komiteflertallets foreslåtte «NRK-bidraget» skal kreves inn av NRK selv?

Begrunnelse

Viser til Kulturdepartementets svarbrev til Familie- og kulturkomiteen av 18. mai 2017 og Innst. 332 S (2016-2017). I svarbrevet beskriver departementet ulike utfordringer knyttet til momsregelverket ved eventuell endring i lisensinnkrevingen. I komiteinnstillingen skriver flertallet at en ny modell for finansiering av NRK (som flertallspartiene foreslår å kalle «NRK-bidraget») må «sikre NRK mva.-refusjon som incentiv for å kjøpe tjenester og produksjoner eksternt».

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Omleggingen av finansieringen av NRK reiser flere problemstillinger knyttet til merverdiavgiften. At NRK fortsatt får fradrag for inngående mva. når de kjøper eksterne tjenester er en viktig forutsetning for rasjonell drift av selskapet. I en ny finansieringsmodell kan dette i prinsippet sikres på to måter. Enten må modellen utformes på en slik måte at den oppfyller merverdilovens omsetningskrav. Det sentrale spørsmålet etter merverdiavgiftsloven, er ikke hvem som krever inn bidraget, men om den finansieringsmodellen som velges innebærer at det foreligger levering av en kringkastingstjeneste mot et konkret vederlag. Dette vil i så tilfelle være merverdiavgiftspliktig omsetning. Alternativt kan det vurderes en ordning hvor NRK får kompensert sine dokumenterte merverdiavgiftskostnader knyttet til eksterne innkjøp. En slik ordning må eventuelt utredes nærmere.
Komiteflertallet har i Innst. 332 S – 2016–2017 bedt regjeringen utrede hvordan hensynet til å bevare en høy andel eksterne produksjoner for NRK kan ivaretas. Flertallet omtaler fradrag for merverdiavgift som et avgjørende insentiv for å sikre dette, og mva.-problematikken vil følgelig være en sentral og viktig del av det videre utredningsarbeidet.