Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Ifølge Khrono er det uenighet mellom Kunnskapsdepartementet og NOKUT om NOKUT har fått økt sine totale bevilgninger fra 2016 til 2017 eller ikke, og spørsmålet er på denne bakgrunn:
Har NOKUT fått økte bevilgninger fra 2016 til 2017 og er det samsvar mellom Kunnskapsdepartementets forventninger og de bevilgningene de har fått?

Begrunnelse

NOKUT har fått økt pågang fra mennesker som trenger godkjenning av utenlandsk utdanning, særlig flyktninger fra Syria. Samtidig vedtar Stortinget snart en Stortingsmelding om Kvalitet i høyere utdanning. Vedtak derfra må følges opp, og NOKUT vil få større oppgaver knyttet til dette arbeidet.
I brev 18.5 fra NOKUTS ledelse kommer det fram at Kunnskapsdepartementet mener at NOKUT har fått bevilgningsøkninger og at de har et nedjustert ambisjonsnivå. NOKUT selv opplever det ikke slik.
NOKUT mener selv de ikke har fått noen bevilgningsøkning, tvert i mot har bevilgningen gått litt ned fra 2016 til 2017: I 2016 var bevilgningen på 140,1 millioner, mens den i 2017 er på 139,9 millioner. Ifølge brevet er det mest utfordrende punktet at NOKUT fikk et budsjettkutt på 10 millioner i år i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag, men likevel opprettholder departementer alle føringer og forventninger som ble skissert før kuttet var kjent, heter det.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Dersom man ser driftsbevilgning, prosjektmidler og investeringsmidler under ett, er tildelingen til NOKUT foreløpig marginalt lavere i 2017 enn i 2016, om lag 300 000 kroner, men vil bli høyere i 2017 enn i 2016. Forklaringen på den marginale og foreløpige nedgangen kan i hovedsak knyttes til innhenting av effektiviseringsgevinster ved innføringen av digital post og regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering (ABE). ABE-reformen innebærer at gevinstene fra den underliggende produktivitetsveksten i statlige virksomheter overføres til fellesskapet i de årlige budsjettvedtakene. Forventningen om at statlige virksomheter skal drive kontinuerlig effektiviseringsarbeid ligger fast og skal ikke medføre redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen.
Alle aktuelle prosjektmidler til NOKUT for 2017 er altså ennå ikke fordelt og/eller utbetalt. Blant annet vil det om kort tid komme midler knyttet til kvalitetshevende tiltak på fagskolefeltet. Tildelingen til NOKUT vil altså bli større i 2017 enn i 2016. Dersom vi ser på tildelingen til NOKUT de senere år så viser også den en økning. Dette inkluderer betydelige investeringer i IKT. Økningene henger selvfølgelig sammen med flere oppgaver og økte forventninger til organet. For øvrig viser jeg til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er blitt enige om revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017. I avtalen ligger det inne en økning på 10 millioner kroner til NOKUT i 2017.
For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at KDs tildelingsbrev med føringer og forventninger til NOKUT for 2017 ble skrevet etter at 2017-budsjettet ble vedtatt i Stortinget.
Kunnskapsdepartementet har tillit til at NOKUT følger opp føringer og forventninger som følger med Stortingets bevilgninger og departementets tildelinger. Kunnskapsdepartementet vil følge opp dette på vanlig måte i styringsdialogen med NOKUT.