Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 09.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan vil statsråden sikre at Høyre, FrP, KrF og Venstres formulering i NTP, «dersom finske statlige myndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet.», iverksettes og følges opp nå som transportministeren i Finland har sendt brev med ønske om et felles prosjekt for å utrede jernbane mellom Norge og Finland?

Begrunnelse

Den finske transportministeren har tatt initiativ ovenfor norske myndigheter hvor det foreslås at finske og norske transportmyndigheter sammen skal studere det arktiske jernbaneprosjektet og mulige jernbanelinjer. En slik studie skal identifisere brukernes behov og mulig forretningsmodell. Stortingsflertallet har vært positiv til å bidra i et slikt arbeid hvis det kom konkrete initiativ fra Finland. Dette initiativet er nå kommet fra myndighetene i Finland, og det er på tide å konkretisere og følge opp det stortingsflertallet ønsker.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den finske kommunikasjonsministeren har henvendt seg med en forespørsel om et samarbeid mellom finske og norske transportmyndigheter om å gjennomføre en mulighetsstudie for en jernbanekorridor mellom Nord-Finland og Nord-Norge.
Som min finske kollega er jeg opptatt av at vi bidrar og støtter opp under den økte viktigheten av nordområdene, både med hensyn til turisme, forvaltning av naturressurser og muligheter som følger av nye transportkorridorer. Dette er et tema jeg har drøftet med min finske kollega ved flere anledninger, og jeg setter derfor stor pris på å få en konkret henvendelse om styrket nordisk samarbeid rundt fremtidig utvikling av infrastruktur i regionen. Jeg stiller meg positiv til at Norge bidrar i det foreslåtte utredningsarbeidet.
For å tilrettelegge for samarbeidet mellom norske og finske transportmyndigheter, vil jeg be Jernbanedirektoratet om å være imøtekommende med hensyn til å ha samtaler med det finske Trafikverket om organisering og gjennomføring av den skisserte mulighetsstudien. Det er allerede etablert et formelt samarbeidsforum mellom de nordiske landenes transportetater for informasjonsutveksling og samordning av utredninger og planer på jernbaneområdet. Dette forumet kan være utgangspunktet for slike samtaler dersom transportetatene ønsker det. En eventuell konkretisering av det videre samarbeidet vil det være hensiktsmessig å ta stilling til på et senere tidspunkt, når omfanget og detaljene for utredningsarbeidet er bedre kjent.