Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Er statsråden enig i beskrivelsen fra NewMind TellUs om at Visit Norway driver i konkurranse med private leverandører, hva er i så fall begrunnelse for dette og i hvilken grad og kan hun i så fall forsikre om at dette skjer på like vilkår?

Begrunnelse

Selskapet NewMind TellUs er ett av flere selskap som leverer websider og digitale publiseringsløsninger til reiselivet. Selskapet opplyser til oss at de ved flere anledninger har gått tapende ut av anbud på levering av slike tjenester, mens Innovasjon Norge / Visit Norway har vunnet konkurransen. Sørlandet og Geilo skal være eksempler på destinasjoner som har valgt Visit Norway fremfor bla New Mind TellUs.
VisitNorway.com er et viktig fellesgode for å promotere Norge som reisemål, og for reisende er det nyttig med lett tilgjengelig informasjon. Likevel er det fullt mulig å samle informasjon om arrangementer og opplevelser m.m. fra destinasjonsselskaper og andre relevante aktører, uten at alle disse er på samme publiseringsplattform. I Innovasjon Norges formålsparagraf kan man lese følgende:

«Vi kompletterer og er et korrektiv til markedet – ikke en konkurrent til de private aktørene.»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet ansvar for å profilere Norge som reisemål og med det bidra til å nå Innovasjon Norges delmål om flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Profilering av Norge som reisemål er et fellesgode for hele reiselivsnæringen. Deler av oppdraget utføres i et marked med private aktører. Innovasjon Norge anbudsutsetter deler av oppdraget til private leverandører. Det følger av Nærings- og fiskeridepartementets oppdragsbrev til Innovasjon Norge at selskapet som hovedregel ikke skal tilby brukerbetalte tjenester som er i direkte eller indirekte konkurranse med private aktører. Oppdragsbrevet sier også at i den grad Innovasjon Norge tilbyr tjenester som kunne ha vært tilbudt av private, må prisen Innovasjon Norge tar, gjenspeile de reelle kostnadene som påløper. Dette innebærer at Innovasjon Norge kan tilby tjenester i konkurranse med private aktører der det er hensiktsmessig for å nå de overordnede mål som er satt for selskapet. Innovasjon Norge priser tilgang til webløsninger innenfor visitnorway.com etter markedsmessige prinsipper, og fører separate regnskaper for det som er definert å være økonomisk aktivitet. EFTAs overvåkningsorgan ESA konkluderte i 2015 med at Innovasjon Norges tjenestetilbud til reisemålsselskapene ikke innebærer statsstøtte i strid med EØS-reglene om statsstøtte.