Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1232 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 07.06.2017
Besvart: 14.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette for å få på plass en planfri kryssløsning av jernbanen i Skogn sentrum?

Begrunnelse

I forbindelse med Levanger kommunes forslag til ny reguleringsplan for en planfri kryssløsning i Skogn sentrum, har Bane Nor varslet tre innsigelser til den foreslåtte planen. Innsigelsene vil igjen føre til utsettelser og nye problemer i arbeidet med å få realisert en tidsriktig og trafikksikker planovergang på Skogn.
Det er viktig å få fortgang i arbeidet med en planfri kryssløsning på Skogn av flere årsaker. For det første har det vært tekniske problemer med selve bomanlegget, noe som blant annet har ført til at bommene har vært åpne mens tog har passert, noe som igjen fører til farlige situasjoner for tog, bilister, syklister og gående.
For det andre har mangelen på en planfri kryssløsning i tilknytning til jernbanen på Skogn, ført til at flere byggeprosjekter i området har blitt utsatt i påvente av en mer trafikksikker løsning for kryssing av jernbanen (som også har sammenheng med tidligere innsigelser), noe som fører til at nødvendige investeringer i leiligheter, næringsbygg og annen infrastruktur ikke blir gjennomført.
Det er viktig at arbeidet med en trafikksikker og fremtidsrettet planovergang i Skogn ikke blir utsatt for lenge og på ubestemt tid.
En planfri overgang er et viktig trafikksikkerhetstiltak og et viktig utbyggingstiltak for beboere og næringsliv i Skogn. Det er derfor behov for en snarlig løsning i arbeidet med å få på plass en planfri kryssløsning av jernbanen i Skogn sentrum.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Skogn sentrum er delt i to med boliger på den ene siden av jernbanen og butikk, skole og idrettsanlegg på den andre siden. Bane NOR har i flere saker de senere år etterlyst og påpekt utfordringene ved økt ferdsel over planovergangen i Skogn. Det er registrert flere tilfeller av uønskede hendelser ved planovergangen de siste årene, blant annet barn og unge som løper over planovergangen foran toget selv om bommene ligger nede. I forbindelse med Levanger kommune sitt forslag til reguleringsplan fremmet derfor Bane NOR innsigelser med krav om planskilt kryssing.
Det har vært tekniske utfordringer med den eksisterende planovergangen, men Bane NOR påpeker overfor Samferdselsdepartementet at de tekniske utfordringene ikke innebærer at sikkerheten ved å ferdes over planovergangen er svekket. Det er trygt å krysse overgangen og hadde dette ikke vært tilfelle ville Bane NOR øyeblikkelig stengt den.
Jeg er enig i at det er behov for en moderne og planfri kryssing av jernbanen i Skogn sentrum. Bane NOR opplyser at de er svært positive til at det legges opp til planskilt kryssing i Levanger kommunes forslag til reguleringsplan. Innsigelse til planen er knyttet til noen planfaglige mangler og at konsekvensene for jernbanen i anleggsfasen må svares ut. Bane NOR mener at dette bør være enkelt for kommunen å rette opp og innarbeide og dermed imøtekomme deres innsigelse. Siste informasjon Bane NOR har fra kommunen, er at de arbeider med å svare ut innsigelsespunktene.
En ev. statlig finansiering eller delfinansiering av planfri kryssing på Skogn må vurderes i Jernbanedirektoratets handlingsplan for 2018-2029.