Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2016-2017)
Innlevert: 07.06.2017
Sendt: 08.07.2017
Besvart: 15.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden stadfeste om forsvarssjefen i FMR vurderte Evenes som base for dei nye P-8 flya, eller om han derimot planla med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe inn ein mindre flytype til overflateovervaking utan våpenberarar?

Begrunnelse

Stein-Håkon Eilertsen, leiar av Norges Offisers Forbund avd. Andøya, skriv følgjande i Bladet Vesterålen:

«Vi som jobber med saken om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, får mange signaler fra planleggere som jobber med planleggingen av å stasjonere Norges nye overvåkningsfly til Evenes. Signalene går på at det er meget utfordrende å få dette til, problemene er, operative utfordringer, for lite areal tilgjengelig, og at det kommer til å bli meget dyrt, flere 1000 av millioner kroner dyrere enn tallene dere opererer med.
Disse signalene skal være gitt oppover i systemet også til departementet som du styrer. Mulig at du ikke har fått denne informasjonen, eller er det så mye prestisje i saken at du velger å se bort fra informasjonen og ikke informere Stortinget om utfordringene?
For oss som jobber med kvalitetssikring av grunnlaget og at tallene skal være riktig, bekrefter signalene vi får at vi har mye rett i vår argumentasjon i saken.
Vi har også fått bekreftet at Forsvarssjefen i FMR, aldri vurderte Evenes som base for de nye P-8 flyene. Det som var vurdert, var at Norge skulle kjøpe inn en mye mindre flytype til kun overflateovervåking, disse skulle ikke være våpenbærere.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Eg viser til brev frå Stortinget sin president av 8. juni 2017. Der spør stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om forsvarssjefen i det fagmilitære rådet (FMR) vurderte Evenes som base for dei nye P-8-flya, eller om han derimot planla med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe inn ein mindre flytype til overflateovervaking utan våpenberarar.
Forsvarssjefen foreslo i FMR hausten 2015 å etablere ein overvakingsskvadron på Evenes, beståande av fire bemanna overvakingsfly og seks ubemanna operasjonelle luftfarkostar. Forsvarssjefen tilrådde at desse kapasitetane skulle etablerast på Evenes og erstatte P-3 Orion.
Regjeringa valde å prioritere kjøp av fullverdige maritime patruljefly, ei tilråding som Stortinget følgde i behandlinga av Prop. 151 S (2015-2016), jf. Innst. 62 S (2016-2017).
Alle vurderingar rundt basevalet og overvakingsflya er gjort i same omgang og sett i samanheng med kvarandre. Oppbygginga av ein robust og godt forsvart base for luftoperasjonar i nord er ei viktig satsing i langtidsplanen, og er grunngitt i det endra trusselbildet.