Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1239 (2016-2017)
Innlevert: 07.06.2017
Sendt: 08.07.2017
Besvart: 19.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Rovviltnemndas leder i Oppland har bedt om at det kan brukes løs hund i forbindelse med ulvejakt i Gran kommune.
Vil statsråden bidra til et å innfri denne anmodningen og hvordan vil statsråden bidra til å dekke merutgiftene bønder som ikke kan sende dyr på utmarksbeite har?

Begrunnelse

Mange titalls sauer ble drept i løpet av svært kort tid i et område som er langt utenfor sonen for ulv. Det er tett skog som vanskeliggjør jakt og jaktlagene har en svært krevende oppgave. Rovviltnemndas leder mener at det nå må tas aktivt bruk av hund i arbeidet med å felle skadedyrene som oppholder seg i området.
Situasjonen har gjort at mange holder dyrene sine hjemme og det går utover foret som skal brukes til høsten og vinteren. Dette vil gi store ekstrakostnader som må kompenseres.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Slik jeg varslet i nyhetssak 9. juni 2017 om skadefelling av ulv, skal vi nå i større grad tillate bruk av plotthund i alvorlige skadesituasjoner. Dette er en hund av typen løs på drevet halsende hund, og vi har svært begrenset erfaring med bruk av slike hunder i Norge. Det er også viktig å være oppmerksom på at det er risiko for at løse hunder kan jage og angripe sau, tamrein og vilt som oppholder seg i området. Praksisen har blant annet på bakgrunn av disse hensyn vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund. Primært bør bruk av slike hunder gjennomføres av Statens naturoppsyn, men andre vil også kunne få tillatelse. Det er dessuten viktig å være oppmerksom på annet lovverk er relevant ved bruk av plotthund, og hundeloven er særlig aktuell. For bruk av løse hunder forutsettes at kommunen har dispensert fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven. Representanten stiller også spørsmål knyttet til dekning av merutgifter for bønder som ikke kan sende dyr på utmarksbeite. Beitebrukerne kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, slik som hjemmebeite eller forsinket slipp, jf. forskrift om tilskudd i forbindelse med rovviltskader. Fylkesmennene har gitt informasjon om ordningen med tilskudd til forsinket beiteslipp til de dyreeiere som er berørt av skadesituasjonen i blant annet Gran kommune. For å imøtekomme denne situasjonen, har Fylkesmannen i Oppland sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus utformet en kompensasjonsordning for forsinket beiteslipp i det berørte området.