Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1264 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Kan statsråden bekrefte at Olje- og energiministeren tar feil når han signaliserer at regjeringen ikke har til hensikt å følge opp Energi- og miljøkomiteens enstemmige innstilling om å forby all bruk av fossil oppvarming av bygg, inklusive oppvarming med gass, og når har statsråden til hensikt å fremme forskriftsendringene som Regjeringen ikke har maktet å fremme, på tross av at et enstemmig Storting for ett år siden ba regjeringen om å gjøre det "så snart som mulig"?

Begrunnelse

Energi og miljøkomiteen hadde følgende enstemmige merknad i Innstilling 401 S (2015-2016) til Energimeldingen:

"Komiteen viser til at det i klimaforliket ble vedtatt forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg fra 2020, og at dette innføres sammen med støtteordninger og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Komiteen viser til at Stortinget har bedt regjeringen vurdere å utvide dette forbudet til å gjelde også topplast. Komiteen ber regjeringen sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig og skal gjelde all fossil oppvarming, inkludert spisslast, men med de nødvendige unntaksmuligheter."

Her klargjør Stortinget at forbudet skal gjelde alle former for fossil oppvarming, ikke kun forbud mot mineralolje og at forbudet skal gjelde både grunnlast og topplast i alle typer bygg.
Olje- og energiministeren hevdet imidlertid noe annet i debatt 30. mai 2017. Han sa:

"Det er nok andre tiltak som i større grad vil ha effekt på CO2-utslipp, knyttet til forbud mot fyring med mineralolje i eksisterende bygg, forbud mot bruk av fossil oppvarming i nye bygg og innsatsen for å fase ut fossil olje i fjernvarme."

Når han ble utfordret i replikk på dette utdypete han:

"Det undertegnede sa på talerstolen i stad, var at forbud mot fyring med mineralolje i eksisterende bygg, forbud mot bruk av fossil oppvarming i nye bygg og innsatsen mot å fase ut fossil olje i fjernvarme samlet sett vil bidra til en større reduksjon i CO2-utslipp enn et isolert mål om 10 TWh reduksjon i energiutslipp."

Med dette mer enn antyder han at regjeringen ikke har til hensikt å følge opp et enstemmig Storting som har bedt regjeringen i forskrift fremme et forslag om forbud mot all fossil oppvarming av bygg. Det hadde vært ønskelig at klima- og miljøministeren bekrefter at Olje- og energiministeren har misforstått og at Klima- og miljøministeren har til hensikt å forby all fossil oppvarming av bygg innen 2020.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Regjeringen vil innføre et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg). Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt, både til hovedoppvarming (grunnlast) og tilleggsoppvarming (spisslast). Høringsrunden har vist at det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje til oppvarming, og jeg har derfor valgt å gå videre med et bredt forbud. Jeg offentligjorde den endelige forskriften 15. juni, og dette ble samme dag meldt til ESA i tråd med EØS-høringsloven. Forskriften kan formelt vedtas når EØS-høringen er gjennomført, vanligvis etter tre måneder. Stortinget har bedt om et forbud mot fyring med fossil olje som både gjelder grunnlast og spisslast, noe regjeringen nå har fulgt opp. Overgangen til fornybare oppvarmingsløsninger bidrar til reduserte utslipp av klimagasser fra byggsektoren, og vil være et viktig bidrag til å nå vårt klimamål for 2030. I klimameldingen (Meld. St. 41 (2016-2017)) som jeg la frem fredag 16. juni, presenteres regjeringens politikk for å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren. I stortingsmeldingen varsles det et videre arbeid med reduksjon av de gjenstående utslippene fra fossil oppvarming. Den 15. juni i år sendte Klima- og miljødepartementet på høring et forslag til en tilleggsregulering som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger.
Det må være et mål at også bygge- og anleggsplassene er mest mulig fossilfrie i fremtiden. Regjeringen vil i løpet av 2017 utrede mulighetene for reduksjon av bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Jeg har merket meg at Energi- og miljøkomiteen har brukt ordene "fossil oppvarming" i merknadene i Innst. 401 S (2015-2016) til Meld. St. 25 (2015 – 2016). Merknaden må leses i sammenheng med resten av avsnittet, og jeg tolker det ikke som at merknaden er ment som en utvidelse av tidligere Stortingsvedtak knyttet til denne saken. Vi må være sikre på konsekvensene og hvilke alternativer som finnes for de gjenstående utslippskildene. Blant annet må det utredes hvilke virkemidler som er best egnet til å redusere utslipp fra de gjenstående utslippskildene fra fossil oppvarming. Regjeringen vil framover utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger. Regjeringen vil også utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger.