Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvor raskt tar statsråden sikte på å følge opp Stortingets vedtak og gjøre forskriftsendringer som sikrer at alle nybygg er ladeklare og hvor raskt tar statsråden sikte på å følge opp Stortingets vedtak og foreslå lovendringer i lovene om borettslag og sameie slik at elbileiere får samme rett til å installere lading som elbileiere i eierseksjonssameier har?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 30. mai 2017 følgende to vedtak:
"Vedtak 716
Stortinget ber regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt - med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted."

og

"Vedtak 717
Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare bygg."

Vedtak 716 anmoder regjeringen om å sørge for en tilsvarende endring av sameieloven og borettslagsloven som Stortinget enstemmig vedtok for Eierseksjonsloven dagen før, den 29. mai 2017. Da vedtok Stortinget:

"I § 25 Første ledd:
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn."

Det har lenge vært en målsetning å samordne eierseksjonsloven og borettslagsloven der det er naturlig. Jeg ville anta at en tilsvarende bestemmelse relativt raskt kan foreslås i de respektive lover.

Vedtak 717 om hvordan å sikre at alle nybygg og større ombygginger kan være ladeklare, gjennomføres enklest ved endringer av Teknisk forskrift. Detaljene i hva som er de mest oppdaterte og rimelige kravene å stille krever noe utredning og dialog med berørte parter, som Elbilforeningen. Det burde likevel være en relativt overkommelig oppgave som ikke trenger å ta for lang tid.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Svar på spørsmålet om rett til å anlegge ladepunkter i borettslag og sameier.
Stortinget vedtok 29. mai (første gangs behandling) og 2. juni (annen gangs behandling) en ny eierseksjonslov. Tidspunktet for ikrafttredelse er ennå ikke besluttet, men det er sannsynlig at loven kan tre i kraft 1. januar 2018. Det er altså ikke helt presist når det i representantens spørsmål forutsettes at elbileiere i borettslag og sameier skal få samme rett som elbileiere i eierseksjonssameier «har».
I forbindelse med at loven ble vedtatt, fattet Stortinget anmodningsvedtak til regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til lovgivning for korttidsutleie av boligseksjoner. Stortinget fattet også vedtak om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om «hyblifisering» både i eierseksjonsloven og i plan- og bygningsloven. Siden problemstillingene også er aktuelle i borettslag, vil vi imidlertid vurdere å foreslå tilsvarende endringer i borettslagsloven. Vi må nå vurdere om endringer i de aktuelle lovene skal tas samlet, eller om enkelte spørsmål skal skilles ut i egne lovproposisjoner. Anmodningsvedtaket nevner også «lov om sameie». Jeg antar at Stortinget her mener lov om sameige, som regulerer sameie i boliger som ikke er seksjonerte. Lov om sameige hører under Justisdepartementet, og et eventuelt forslag om endringer i den loven må følgelig koordineres med Justisdepartementet.
Jeg kan forsikre om at mitt departement vil vurdere disse spørsmålene så raskt som mulig. Samtidig ber jeg om forståelse for at denne «pakken» med anmodningsvedtak krever at vi bruker noe tid på å lage et godt mandat for videre utredning og en realistisk fremdriftsplan. Det er derfor vanskelig nå å angi et konkret tidspunktet for når regjeringen kan komme tilbake til Stortinget med de etterspurte lovendringene.
Svar på spørsmålet om ladeklare bygg
Vedtak 717 innebærer at regjeringen skal vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg samt bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare. Vedtaket reiser en rekke problemstillinger som må utredes før regjeringen kan svare på hvordan et slikt krav kan innføres. Blant annet vil krav om ladeklare bygg kunne øke byggekostnadene, særlig ved ombygging. Andre forhold vi må ta i betraktning er at utbredelsen av elkjøretøy og behovet for ladestasjoner varierer mye fra sted til sted i landet. Det etableres også stadig flere hurtigladestasjoner, samtidig som elkjøretøy får bedre batterikapasitet. Andre forhold vi må se nærmere på er kapasitet på elektrisitetsnettet i eldre bygg og brannsikkerhet, samt konsekvenser for lokale kraftnett.
Jeg vil legge til at krav til det elektriske anlegget ikke reguleres av byggteknisk forskrift, og at et krav om lademulighet for elkjøretøy er grunnleggende forskjellig fra det byggteknisk forskrift ivaretar i dag. Det er derfor ikke gitt at det er mest hensiktsmessig å stille krav om ladeklare bygg i byggteknisk forskrift.
Jeg vil i første omgang be Direktoratet for byggkvalitet se nærmere på hvilke problemstillinger, og mulige løsninger, som reises med et krav om ladeklare bygg. Vi må ha mer kunnskap før vi avgjør når og hvordan vedtaket kan følges opp.