Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1295 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 15.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av utenriksminister Børge Brende

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Ifølge flere media skal russiske myndigheter slepe det flytende atomkraftverket "Akademik Lomonosov" langs Norskekysten neste sommer. Da russerne skulle slepe krysseren "Murmansk" for noen år siden, havnet den i fjæra på Sørøya og det kostet over 300 millioner kroner å rydde opp.
Hvilke tiltak vil regjeringen sette inn for å forhindre at ulykker skjer med "Akademik Lomonosov", kan utenriksministeren garantere at ulykker ikke kan skje og vil han stoppe slepet hvis det ikke kan garanteres?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det har i flere år vært kjent at Russland har arbeidet med å utvikle transportable atomkraftverk med sikte på kommersiell anvendelse. Arbeidet har tatt lang tid, og det er per i dag uklart hvor langt arbeidet har kommet. Russiske myndigheter har imidlertid nå signalisert at det planlegges et slep av det første russiske flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov fra St. Petersburg til Murmansk, tentativt sommeren 2018. Tidspunktet er ikke endelig bekreftet av Russland. Planen er at Akademik Lomonosov skal plasseres ved Pevek i Nord-Øst Russland for å produsere strøm når kjernekraftverket Bilibino legges ned i 2019. Russiske myndigheter har beregnet at slepet vil ta ca. 3 uker til Murmansk.
Regjeringen er svært kritisk til planene om det planlagte slepet av det russiske flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov langs norskekysten sommeren 2018.
Norske myndigheter har i dialog med Russland senest i april i år vært tydelige på at russiske myndigheter er fullt ut ansvarlig for kraftverket og sikkerheten knyttet til transporten, og at det fra norsk side forventes at de vil gi nærmere informasjon om seilingen, tidspunktet og risikovurderingene. Utenriksdepartementet forventer at Russland kommer med nødvendige forsikringer om at alt er gjort for å redusere alle typer risiko, før de setter i verk planene.
Det er per i dag mange alvorlige spørsmål knyttet til et eventuelt slep som er både uavklarte og ubesvarte. Vi forventer at russiske myndigheter foretar tilstrekkelige risikovurderinger av slepet knyttet til de krevende værforholdene langs norskekysten og deler informasjonen med norske myndigheter. Alternative transportmåter med mindre risiko, som transport på tungløftfartøy, må vurderes nærmere. Vi er spesielt bekymret for transport med reaktorbrensel, ettersom transport uten reaktorbrensel vil være en langt mer forsvarlig løsning. Dette vil bli fremhevet i vår kontakt med russiske myndigheter. Norske myndigheter vil følge dette tett, og vil i dialog med russiske myndigheter ivareta norske interesser knyttet til sikkerhet og beredskap. Vi legger til grunn at russiske myndigheter ikke foretar en transport som ut i fra faglige vurderinger fremstår uforsvarlig.
Det flytende kjernekraftverket har vært på dagsorden i den norsk-russiske atomkommisjonen i flere år og vil være et sentralt dagsordenpunkt også på årets kommisjonsmøte i Kirkenes i juni. På atomkommisjonsmøtet legges det fra norsk side opp til at det skal avholdes et eget møte om slepet av kjernekraftverket, herunder varslings- og beredskapssamarbeid.
Jeg tok også nylig opp saken med mine nordiske kolleger som deler vår bekymring. Det er nå etablert et samarbeid mellom våre land om videre håndtering av denne saken.
Norge har over flere år arbeidet for å løfte saken i Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, og nå har også andre land begynt å engasjere seg. Fra norsk side vil vi fortsette å arbeidet multilateralt for å etablere gode rammer for å sikre transport av kjernefysisk materiale globalt. Temaet vil bli tatt opp i IAEAs transportkomité allerede i juli, og senere på IAEAs generalkonferanse i september. Det vil være et viktig forum for å forbedre rammeverket på dette området.