Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1303 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at hjertepasienter som tilhører Sykehuset i Østfold, Helse Fonna og Bodø ikke får komme til hjertekontroller/pasientavtaler innen det tidsrommet som en mener er medisinsk forsvarlig, og hva vil statsråden gjøre med situasjonen?

Begrunnelse

I Sykehuset Østfold er det 31 % av alle pasientavtaler som ikke er overholdt. I Helse Fonna venter 28 % av alle pasientavtaler lenger enn medisinsk forsvarlig, og i Bodø er det også mange pasienter som ikke får sine kontroller innen tidsfristen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Indikatoren «passert planlagt tid» måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til planlagt time – både nyhenviste og pasienter som er i et forløp. Tallene, som ble publisert nasjonalt for første gang 15. juni 2017, viser at om lag ni av ti planlagte pasientkontakter skjer til planlagt tid, per 30. april 2017.
Tallene gir oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Det viktigste er likevel at sykehus bruker resultatene til å bli enda bedre. For å sikre gode og helhetlige pasientforløp og forutsigbarhet for pasientene, er det nødvendig med god og langsiktig planlegging. Tallene viser at det er til dels store variasjoner mellom sykehus og fagområder. Helseregionene har i 2017 fått i oppdrag å bruke kunnskap om resultater fra bl.a. denne indikatoren til å redusere variasjoner. Sykehus som har jobbet med dette over tid har svært gode resultater.
Representanten trekker fram tall for fagområdet hjertesykdommer ved Sykehuset i Østfold HF, Helse Fonna HF og Bodø. Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF for redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å forbedre situasjonen.
Helse Sør-Øst opplyser at Sykehuset i Østfold er klar over omfanget av pasienter som har passert planlagt tid på poliklinikk og tar dette på største alvor. De opplyser videre at det er en stor økning i volum på hjertepoliklinikken både i antall henvisninger og kontroller. Per dags dato er det ubesatte stillinger for hjertespesialist som gjør at kapasiteten er redusert. Det er derfor utlyst stillinger og igangsatt ansettelsesprosesser. Videre brukes både vikarer, avtalespesialister og private aktører for å øke kapasiteten. Pasienter som risikerer å oppleve fristbrudd får tilbud om helsehjelp andre steder med ledig kapasitet.
Helse Vest opplyser at Helse Fonna legger stor vekt på at pasientene er i forsvarlige forløp for videre utredning eller behandling for sykdommen etter at pasientene er undersøkt eller behandlet første gang. I følge Helse Vest kan det imidlertid være kapasitetsutfordringer knyttet til kontroller. De opplyser at hjertepoliklinikken har utviklet et «hjelpesystem» for å sikre at de følger opp de mest trengende pasientene med kontroller. Videre vises det til avansert oppgaveplanlagging for optimal utnyttelse av helsepersonellets arbeidstid og oppgavedeling hvor f.eks. sykepleiere kan gjøre tradisjonelle legeoppgaver etter spesialopplæring. Andre tiltak er bedre samarbeid med fastlegene og avtalespesialister, kveldspoliklinikk og bedre samarbeid med andre sykehus i Helse Fonna.
Helse Nord opplyser at de av tekniske årsaker ikke har kunnet rapportere like detaljert informasjon til indikatoren som de øvrige regionene. Tallene kan ikke fordeles på fagområder. Helse Nord opplyser at dette vil rettes opp ved neste rapportering til denne indikatoren. Generelt oppgir Helse Nord at de vil ta tak i den nye indikatoren gjennom god planlegging for å i enda større grad sikre at avtalte timer og innleggelser ikke utsettes. Sammen med klinikkene har ledelsen i Nordlandssykehuset identifisert flere fagområder med kapasitetsproblemer. De har derfor i 2016 og 2017 økt legebemanning innenfor flere fagområder, enten med opprettelse av nye stillinger eller ved bruk av vikar der det ikke har lykkes å rekruttere til stillingene.