Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 05.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva vil kostanden være per år for barn under 18 år per bruker og samlet sett ved å tilby Freestyle Libre eller andre flash glukosemålere, og hva er gjennomsnittskostnaden per bruker og samlet sett for de legemidlene som har blitt godkjent de siste 3 årene gjennom Nye metoder/beslutningsforum?

Begrunnelse

Metodevurderingen av FreeStyle Libre og andre flash glukosemålere (FGM) er nå offentliggjort, men statsrådens avgjørelse og svar er enda ikke tilkjennegjort. Det er en rekke fordeler ved bruk av FGM. Den visualiserer blodsukkeret, og trendpilene gir brukerne en helt annen beslutningsstøtte.
Du slipper også å stikke deg i fingeren, og terskelen for å måle seg er lavere. Konsekvensene av å ikke ta i bruk denne måle- og kontrollmetoden er spesielt stor for barn. Metodevurderingen sier at kvaliteten i studiene som er lagt til grunn som en del av kunnskapsgrunnlaget er lav, den inkluderer ikke alle gruppene som har nytte av denne målemetoden.
Diabetesforbundet har opplyst FHI om at det finnes studier av typen de etterspør, og at FGM er tilgjengelig for de som trenger det i alle våre naboland. I Sverige tok det 18 måneder fra lansering til det var på refusjon. I Danmark og Finland - enda kortere tid. Frankrike metodevurderte FreeStyle Libre i 2016 og konkluderte med at alle med diabetes type 1 og de med type 2 som bruker hurtigvirkende insulin, bør få tilgang.
I metodevurderingen er det presisert at resultatene kan tyde på at FreeStyle Libre øker pasienttilfredsstillelse og at det reduserer noe varighet og hyppighet av hypo- og hyperglykemiepisoder. Videre peker den på at smerte er vesentlig med tanke på tilslutning til ethvert behandlingsprogram for diabetes, spesielt hos barn, og dette bør inkluderes som et separat utfallsmål i fremtidige studier.
Rapporten ligger nå hos Bestillerforum. Deretter skal metodevurderingen oversendes til Beslutningsforum i august, som skal vurdere om dette er kostnadseffektivt i spesialisthelsetjenesten. Det er gode argumenter for at dette bør vurderes lagt til HELFO, spesielt for å unngå unødige henvisinger knyttet til en allerede påvist diagnose der behandlingsform allerede er avgjort. Her må faglige avveininger være styrende, til det beste for pasienter og pårørende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I følge Helsedirektoratet oppgir leverandøren at FreeStyle Libre kan brukes av voksne med insulinavhengig diabetes og barn mellom 4 og 17 år med diabetes. Bruk av FreeStyle Libre er estimert til en kostnad på ca. 20 000 kroner per år per bruker. Det var om lag 3 200 brukere mellom 4 og 18 år som fikk utlevert blodsukkertester på blå resept i 2016 til en refusjonsutgift på ca. 35 mill. kroner. Dersom FreeStyle Libre erstatter bruk av dagens blodsukkertester for barn mellom 4 og 18 år vil den totale estimerte kostnaden for FreeStyle Libre for brukere under 18 år vil dermed være om lag 64 mill. kroner per år. Ved en evt. innføring av FreeStyle Libre, uavhengig finansieringskilde, vil det sannsynligvis fortsatt bli noe uttak av blodsukkertester på blå resept for disse brukerne i tillegg, da vevsglukose måling ikke kan erstatte blodsukkertester fullt ut.
I system for Nye metoder har Beslutningsforum de siste tre årene besluttet å innføre legemidler for en samlet innkjøpsverdi på ca. 3,6 milliarder kroner. I gjennomsnitt betyr dette en årlig innkjøpsverdi for legemidler på rundt 1,2 milliarder kroner.
Når det gjelder prosessene som det refereres til, så er referatet fra Bestillerforum RHF av
16. juni 2017 nå offentliggjort. Referatet viser til at det er behov for å følge opp saken videre da Bestillerforum RHF anser det som vanskelig å gi et forslag til beslutning på bakgrunn av den foreliggende rapporten fra Folkehelseinstituttet. Bakgrunnen for dette er at Folkehelseinstituttet ikke har fått full tilgang til den helseøkonomiske modellen fra leverandøren og har ikke kunnet kontrollere de innsendte dataene.
I referatet vises det også til situasjonen i Sverige hvor FreeStyle Libre ble innført uten vurdering og uten en kontrollert innføring. I tillegg har Sverige også møtt den samme utfordringen med leverandøren om begrenset tilgang til modellene som ble innlevert. Basert på dette ble bruk at FreeStyle Libre for diabetes type 2 ikke anbefalt i Sverige. Det ble ikke gitt noe anbefaling for bruk for diabetes type 1, siden dette allerede er tatt i bruk basert på en ukontrollert innføring, dvs. uten at det er gjennomført en metodevurdering som grunnlag for en beslutning. For å følge opp prinsippene som Stortinget har vedtatt ved behandling av Meld. St. 34 (2015-2016) er det viktig at innføring av en ny og kostnadskrevende metode i Norge gjøres på bakgrunn av en metodevurdering.
Jeg viser også til at beslutningen om innføring av FreeStyle Libre ligger hos de berørte aktørene og ikke er noe som departementet skal avgjøre. De fire regionale helseforetakene vil foreta en vurdering av om bruk av metoden faller innenfor deres sørge for-ansvar, og eventuelt om metoden skal tas i bruk i tråd med prinsippene for prioritering. Helfo beslutter om nytt medisinsk forbruksmateriell skal inkluderes i blåreseptordningen innenfor gjeldende regelverk. Dette gjøres ved opptak av produkter i produkt- og prisliste etter søknad fra leverandøren.
Status for saken i Norge er at rapporten ikke er ferdigbehandlet i Bestillerforum RHF grunnet ovennevnte, og at aktørene vil gå i dialog med Sykehusinnkjøp HF og HELFO. Gjennomføring av en oppfølgende fullstendig metodevurdering ved Folkehelseinstituttet av ulike teknologier for egenmåling av glukose vil bli vurdert.