Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1361 (2016-2017)
Innlevert: 23.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden avkrefte at det med dagens regelverk er mulig for arbeids- og velferdsetaten å tildele arbeidsmarkedstiltak finansiert av fellesskapet til personer med utkastelsesvedtak fra Norge, og hva vil statsråden gjøre dersom dagens regelverk likevel ikke hindrer dette?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Personer som av ulike grunner sliter med å få innpass i arbeidslivet, kan gjennom arbeidsmarkedstiltakene få bistand og arbeidstrening eller kompetanse som kan bidra til at de kommer ut i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene organiseres i eller i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12.
Arbeidsmarkedsloven gjelder som det fremgår av § 2, bare for personer med "lovlig opphold" i Norge. Det vil si at personer som ikke oppholder seg lovlig i Norge, ikke skal ha tilbud om arbeidsmarkedstiltak fra Arbeids- og velferdsetaten. Personer som har et vedtak om utvisning eller bortvisning, har ikke lovlig opphold og forutsettes å skulle forlate landet.
Siden arbeidsmarkedstiltakene nettopp har som formål å bidra til at folk kommer i arbeid, vil det verken være hensiktsmessig eller i overensstemmelse med formålet å tilby tiltak til personer som nettopp ikke skal bli en del av det norske arbeidsmarkedet. Det er heller ikke slik at alle som ønsker arbeidsmarkedstiltak, får tilbud om det. Den prioriteringen som Arbeids- og velferdsetaten må gjøre når det gjelder tiltaksbruken, må dermed gjøres blant dem som har rett til å arbeide i Norge og som skal være en del av det norske arbeidsmarkedet.
Saken er forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. I en tilbakemelding fra direktoratet går det fram at asylsøkere med avslag på oppholdstillatelse, og som går og venter på utsendelse, eller eventuelt venter på resultatet av en anke, ikke skal tilbys arbeidsmarkedstiltak.
Regelverk og praktisering gir dermed ikke noe grunnlag for å tilstå arbeidsmarkedstiltak til personer uten lovlig opphold.