Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2016-2017)
Innlevert: 27.06.2017
Sendt: 28.06.2017
Besvart: 04.07.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvilke konkrete tiltak gjør statsråden for at direktoratet eller departementet raskere skal kunne avdekke og sanksjonere mot selskaper som utgir seg for å være ideelle, men som viser seg å være kommersielle, hvordan forsikrer statsråden seg at slikt blir slått raskt ned på og kjenner statsråden til flere aktører som nå er under vurdering om de er ideelle eller kommersielle?

Begrunnelse

I desember 2015 fattet Bufdir mistanke til at Fyrlykta kunne være et kommersielt selskap som har utgitt seg for å være en ideell aktør og sendte en bekymringsmelding til stiftelsestilsynet. Ett og et halvt år senere er det nå opprettet tilsyn av Stiftelsestilsynet, og Fyrlykta har tjent mye penger mens myndighetenes vurdering av selskapet har gått tregt.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er opptatt av at det er gode systemer for å sikre at kjøp og oppfølging av tjenester til barn i barnevernet gjennomføres på en god måte. Dette er spesielt viktig i tilfeller der enkelte typer aktører, i dette tilfellet ideelle, er gitt en særstilling. Det blir nå viktig å gjennomgå rutinene for kjøp og kontraktsoppfølging generelt, og for vurdering og oppfølging av ideelle tilbydere spesielt. Det er Bufdir som har ansvar for dette arbeidet, og jeg har tillit til at de gjennomfører dette på en grundig måte.
Bufetat har de siste årene arbeidet mye med organisering og utvikling av inntaksfunksjonen, som nå består av fem regionale inntaksenheter og to spesialiserte støttefunksjoner. Den ene støttefunksjonen bistår de regionale inntaksenhetene i kvalitetssikring av enkeltkjøp og riktig og enhetlig bruk av inngåtte rammeavtaler, herunder håndtering av hvordan leverandører forholder seg til fremforhandlede avtaler og samarbeid med inntakene. Ved vesentlige avvik følges dette opp av direktoratet og Bufetats regionkontor direkte med hver enkelt leverandør.
Utviklingen av inntaksfunksjonen har bidratt til å styrke etatens operative innkjøps- og forhandlingskompetanse, og har medført lavere priser og bedre kostnadskontroll ved kjøp av fosterhjemstjenester. Pris per oppholdsdag i fosterhjem tilknyttet private leverandører gikk ned med 8,7 prosent fra 2014 til 2016.
Det er også utviklet nye rutiner for oppfølging av private plasseringer og for enkeltkjøp av akuttiltak. I tillegg har Bufdir igangsatt et arbeid med å utvikle og forbedre rutinene for kontraktsoppfølging på leverandørnivå.
Jeg er ikke kjent med at det er flere aktører som nå er under vurdering om de er ideelle eller kommersielle. Bufdir vil i løpet av sommeren likevel utlyse et oppdrag om ekstern revisjonsgjennomgang av flere ideelle organisasjoner. Formålet med dette er å vurdere deres status som ideell organisasjon. Revisjonsgjennomgangene vil bli gjennomført høsten 2017. Jeg vil understreke at disse gjennomgangene gjennomføres som del av en systematisk kontraktsoppfølging med utgangspunkt i en risikobasert analyse av etatens kontraktsportefølje. Prosess og metode for risikovurdering ivaretar et barnevernsfaglig, innkjøpsfaglig og økonomisk perspektiv. Kontrollene foretas på hele porteføljen og som stikkprøver. Parallelt med dette gjennomføres det i 2017 kontrollaktiviteter i regi av enhet for inntaksstøtte knyttet til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos private og ideelle leverandører av barnevernstjenester.
I tillegg vil direktoratet gjennomføre en internrevisjon av Bufetats oppfølging av private plasseringer. I forlengelsen av dette vil det også være aktuelt å kontrollere hvordan kontraktsvilkår etterleves fra leverandørenes side. Slik internrevisjon vil bli påbegynt høsten 2017 og sluttført i løpet av vårhalvåret 2018.
Med utgangspunkt i revisjonsgjennomgangen av Fyrlykta vil direktoratet høsten 2017 gå gjennom sine rutiner for kvalifisering og oppfølging av ideelle organisasjoner. Rutinene vil bli gjennomgått med tanke på hvilke vurderinger Bufdir skal gjøre ved kvalifisering og underveis i avtaleperioden for å forsikre seg om at ideelle organisasjoner opprettholder en praksis som samsvarer med det å være en ideell organisasjon. Rutinene skal også beskrive i hvilke tilfeller det skal foretas en ekstern revisjonsgjennomgang.
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av barnevernsreformen bedt regjeringen gjennomgå reglene for anbud i barnevernet. Det er naturlig å se en slik gjennomgang og direktoratets arbeid nevnt over i sammenheng. Jeg ønsker også en gjennomgang av rammevilkårene for de private aktørene, slik jeg varslet i proposisjonen om barnevernsreformen.
Det er ikke klare juridiske rammer for hva som skal regnes som ideelle aktører. Ideelle virksomheter har særskilte rammevilkår kommersielle aktører ikke har. Jeg vil påpeke at både Bufdir selv, Oslo byfogdembete og Deloitte har gjort grundige vurderinger av spørsmålet om hvorvidt Fyrlykta kan regnes som en ideell aktør, og alle tre har trukket sine konklusjoner under tvil. Det må også tas hensyn til at saken involverer en rekke barn og familier, og at det derfor er spesielt viktig at den behandles på en god måte. Jeg vil fremheve at Bufdir handlet raskt da konklusjonen fra den eksterne rapporten (Deloitte) forelå. Oppsigelsene av kontraktene ble formidlet til Fyrlykta samme dag som rapporten ble ferdigstilt og overlevert Fyrlykta.
Det viktigste nå er å sørge for at saken i minst mulig grad påvirker de barna som er omfattet av avtalene med Stiftelsen Fyrlykta. Jeg har forsikret meg om at direktoratet vil følge situasjonen tett, for å sørge for gode løsninger for det enkelte barn. Ingen barn skal behøve å flytte som en direkte følge av at rammeavtalene med stiftelsen sies opp, og det er ikke grunn til å tro at disse barna ikke mottar et godt tilbud.