Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1390 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden sikre likeverdige og forutsigbare vilkår for private-ideelle aktører på tvers av helseregionene?

Begrunnelse

Ulike private-ideelle aktører rundt om i landet erfarer ulik praksis avhengig av hvilken helseregion de er tilknyttet.
Eksempler på dette er:
I det foreliggende anbudet fra Helse Sør-Øst angående TSB, som kom på bakgrunn av at Borgestadklinikken sa opp sin avtale, er nå porteføljen delt opp i delytelser, og vesentlige pasienttilbud utelatt. For Bergensklinikken i Helse Vest, eller Lade i Helse Midt da deres anbud var ute, ble porteføljen lagt ut samlet med alle tjenestene inne.
Et annet eksempel er at anbudet i Helse Sør Øst har satt et krav på 95 % belegg, mens i Vest og Midt er det et beleggeskrav på 90 %
eller nåværende anbud fra Helse Sør Øst legges ut som løpende avtale med 2 års gjensidig oppsigelsesfrist. I Helse Vest og Helse Midt er det inntil 8 års anbudstid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har etablert felles faste fora med representanter fra både innkjøpssiden og fagsiden hvor man informerer hverandre gjensidig om kommende og pågående anskaffelser. Dette nettopp som et ledd i gjensidig læring og erfaringsoverføring. De ulike regionene vil imidlertid ut i fra sitt sørge-for-ansvar kunne vurdere innretning på anskaffelsene ulikt. Dette tilsier at det på noen områder er lagt ulike forutsetninger til grunn og stilt ulike krav i anbudsgrunnlaget. Helse Sør-Øst RHF har opplyst at Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF i sine anskaffelser valgte å utlyse en samlet portefølje, men dette innebar ikke at man etterspurte alle deltjenestene som lå i de tidligere avtalene. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble i Bergen overtatt av Helse-Bergen HF og utredningsenheten til Lade ble ikke tatt med i den nye avtalen med Helse Midt-Norge RHF. Dette er konkrete vurderinger som må gjøres i den enkelte region basert på faglige behov og forhold i markedet. Helse Sør-Øst RHF har bemerket at både løpende avtaler og tidsbegrensede avtaler inneholder muligheter for oppsigelse for begge avtaleparter. Dette benyttet også Borgestad-klinikken seg av da de sa opp sin avtale. Løpende avtaler kan heller ikke fortsette på ubegrenset tid uten at det gjøres en ny anskaffelse eller en vurdering av markedet. Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at de hele tiden har lagt til grunn et beleggskrav på 95 % i sin region, og har valgt å videreføre dette også for de fleste delytelsene i denne anskaffelsen.