Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1392 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vil statsråden tillate en kapasitetsreduksjon eller kvalitetsreduksjon på behandlingstilbudet innen TSB i Heleregion Sør-Øst?

Begrunnelse

Foreliggende anskaffelse i TSB er lagt ut med en tentativ økonomisk ramme på 210-235 millioner kroner, og det er ikke sagt noe om omfanget av tjenester som skal kjøpes. Bakgrunnen for anskaffelsen er at Borgestadklinikken har sagt opp sin ytelsesavtale.
Ytelsesavtalen til Borgestadklinikken utgjør pt. 129 døgnbehandlingsplasser (46965 døgn) og 8625 polikliniske konsultasjoner i året, og har en økonomisk ramme på kr 235 mill. Borgestadklinikken har i sin organisasjonsanalyse fra 2015 dokumentert, med offisielle sammenligningstall at de er den klart lavest finansierte av sammenlignbare aktører som gir helhetlige spesialisthelsetjenester TSB på linje med offentlige helseforetak. Organisasjonsanalysen skisserte behov for 60 millioner kroner i økning, og Borgestadklinikken ville likevel med det drevet for 130 millioner kroner mindre enn det offentlige for samme tjenester.
På denne bakgrunn har anbudet som ligger ute en økonomisk ramme man i utgangspunktet vet er alt for liten til å dekke nåværende behov og tilbud. Dette innebærer at det vil være betydelig reduksjon i antall behandlingsplasser innen TSB, eller at det tenkes å kjøpe kvalitativt dårligere tjenester enn nåværende.
Dette er en bekymring for kvalitet i helsevesenet, og mulig i strid med politiske føringer om at det skal være en høyere vekst innen psykisk helse og rus enn somatikk i de regionale helseforetakene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av representanten Syversens spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse Sør-Øst RHF, som i sitt svar har kommentert følgende:

"Helse Sør-Øst RHF vil innledningsvis bemerke at Borgestadklinikken ikke har sammenlign-bare behandlingstilbud med helseforetakene da man blant annet innenfor TSB mangler øyeblikkelig hjelpfunksjon og LAR-behandling, samt ikke har tilgang på spesialisthelsetjeneste innenfor somatikk og psykiatri. Dette gjør sammenligning av kostnadsnivå krevende.
Helse Sør-Øst RHF har over flere år styrket behandlingstilbudet innen TSB, bare de siste to årene med til sammen 700 mill. kroner. Antallet døgnplasser er økt og det er nå et omfattende og differensiert tilbud i regionen med nær 1200 døgnplasser. Dette har bidratt til at ventetiden er gått ned fra 49,5 dager i 2015 til 34,7 dager i 2017."

Helse Sør-Øst RHF viser til at budsjettutviklingen i regionen synliggjør en betydelig vekst i ressursbruken til kjøp fra private avtaleparter. Budsjettet i 2013 var på 734,4 mill. kroner, mens budsjettet i 2017 er på 1097,7 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF viser videre til at det er etablert flere nye tilbud hos private avtaleparter, som for eksempel brukerstyrte opphold og oppfølging før og etter døgnopphold. Det er noe variasjon i etterspørselen etter de ulike tilbudene og dette innebærer at det er noe ventetid ved enkelte tilbud. Samlet sett vurderer imidlertid Helse Sør-Øst RHF at kapasiteten er god og at det i praksis ikke er ventetid ved flere av langtidstilbudene. Helseforetakene har også bygget ut tjenestetilbudet innen TSB, med vekt på polikliniske og ambulante tjenester. Det er opprettet akuttplasser og avrusningstilbudet er forsterket slik at pasienter med komplikasjoner i en avrusingsfase sikres tilgang på både somatiske og psykiatriske helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF har utlyst anskaffelsen med samme økonomiske ramme som dagens kjøp av behandlingstilbud ved Borgestadklinikken. De opplyser at det ved tildelingen vil bli gjort en vurdering av behovet for eventuelt å øke rammen. Det går fram av konkurransedokumentene og spørsmål-svar runden på Doffin, at Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning samlet sett, vil bli opprettholdt gjennom anskaffelsen. Dette, sammen med oppbyggingen av behandlingstilbudene ved helseforetakene, vil ifølge Helse Sør-Øst RHF sikre at den samlede behandlingskapasiteten opprettholdes minst på dagens nivå.