Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1396 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kapasiteten på medisinsk høyspesialisert avrusning i døgn halveres i nåværende anbudsrunde i Helse Sør-Øst. Hvor skal pasientene som er i behov for denne type tilbud ivaretas fremover?

Begrunnelse

Borgestadklinikken driver i dag to høyspesialiserte avrusningsenheter (20 plasser) med alt som kreves av somatisk overvåknings og behandlingsmuligheter.
Enhetene er bemannet med rusmedisinere i for og bakvakt 24/7, og svarer opp avrusningsretningslinjene på alle punkter. Pasientene har en helsetilstand som tilsier at dette er eneste forsvarlige tilbud.
I anbud TSB som nå ligger ute halveres denne kapasiteten, ved at tilbudet ikke etterspørres i anbudet. I stedet innføres et nytt begrep om "enklere abstinensbehandling". På spørsmål om hva dette begrepet betyr svarer Helse Sør-Øst på Doffin: "Med lettere abstinensbehandling menes behandling som ikke innebærer behov for medisinsk overvåkning/behandling som krever innleggelse i et helseforetak" (spørsmål 19 i Doffin). Det bes i tillegg om tilbud på poliklinisk behandling.
Det er naturlig at pasienter ivaretas med letteres absinensbehandling som skjerming og oppfølging i forbindelse med for eksempel rusbruk på permisjon, og at pasienter blir tatt imot til døgnbehandling "før alle prøver er rene". Dette gjøres ved mange institusjoner i dag. Det er også positivt med tilbud om poliklinisk avrusning, men det kan ikke på noen måte erstatte høyspesialiserte avrusningsplasser.
Det er i dag stor etterspørsel og lange ventetider til høyspesialisert medisinsk avrusning i region Helse Sør Øst, opp til 5-10 uker, noe som har store omkostninger for pasienter og pårørende.
Brukere, kommuner og rusinstitusjoner gir tilbakemeldinger om at lange ventelister på avrusning gjør nettopp avrusning til en flaskehals for all øvrig behandling både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bollestad sitt spørsmål har jeg innhentet en orientering fra Helse Sør-Øst RHF, som har kommentert følgende:

"Abstinensbehandling og avrusning er en del av fagfeltet TSB som har vært gjenstand for stor utvikling de senere år og i 2016 kom «Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler IS 2211». Denne beskriver ulike behandlingstiltak i abstinensfasen avhengig av pasientens behov og situasjon. Helse Sør-Øst RHF har med bakgrunn i føringene i retningslinjen lagt til grunn at alle helseforetak skal ha tilbud om avrusning i døgnavdeling med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri.
Ventetiden på all rusbehandling som oppgis på helsenorge.no er en maksimumstid ventetid på ikke-prioriterte pasienter. Maksimal ventetid representerer ikke den faktiske ventetiden for den enkelte pasient. Pasienter som henvises til behandling prioriteres etter hastegrad og de som må ha behandling raskt får plass først. Dette gjelder også for pasienter som trenger innleggelse i egen avdeling for avrusning. Planlagt avrusning som ikke haster, skjer i tiknytning til videre døgnbehandling og avtales som oftest i god tid. Ventetiden på all rusbehandling i regionen har gått betydelig ned i siste årene, også for avrusning i helseforetakenes enheter."

I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 9. juni d.å. ble det blant annet stilt krav om at avrusnings-/abstinensbehandlingskapasiteten opprettholdes (inkludert etableringen av 10 plasser til høyspesialisert avrusning/abstinensbehandling ved Sykehuset Telemark HF). Det ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt sørge-for-ansvar å kjøpe og innrette sitt tilbud. I anskaffelsen er det lagt opp til at abstinensbehandling og avrusning kan tilbys som en integrert del av fire av fem delytelser. Helse Sør-Øst RHF har oppgitt at det vil være opp til tilbyder å beskrive innretningen på tilbudet innenfor de skisserte rammene. Samlet sett er det lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning vil bli opprettholdt i tråd med kravene som er gitt i foretaksmøtet 9. juni i år.