Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 03.08.2017
Besvart: 15.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er status for etablering av luftambulanse i Innlandet og hvilket oppdrag har statsråden gitt til Helse Sørøst og Sykehuset Innlandet for å få satt i gang arbeidet med en slik etablering?

Begrunnelse

Flere rapporter har dokumentert at det er behov for å stasjonere en luftambulanse i Innlandet og i fjor opplyste representanter for Stortingsflertallet at det er bevilget 10 mill. til prosjektering av luftambulanse i Innlandet. Hittil har det ikke skjedd noe i saken som er kjent for offentligheten utover påstander om at arbeidet er lagt bort i påvente av en ny utredning om en nasjonal struktur for luftambulansene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF ble i oppdragsdokument for 2017 tildelt 10 mill. kroner til prosjektering av luftambulansebase Innlandet, jf. Innst. 11 S (2016-2017). I oppdragsdokument til Helse Sør-Øst RHF vises det til at de regionale helseforetakene i foretaksmøtet i 2016 fikk i oppdrag å gjennomgå basestrukturen i Norge, og at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen. Gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Arbeidet er i gang. De regionale helseforetakene har satt sammen en prosjektgruppe som gjennomgår basestrukturen nasjonalt og i Innlandet – i tråd med oppdraget, og som etter planen være ferdig ved utgangen av 2017.