Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1471 (2016-2017)
Innlevert: 11.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Er statsråden enig i at det må innføres like kostnadsrammer for bygging av studentboliger på Kongsberg og Ringerike, som i Drammen?

Begrunnelse

I dag er øvre kostnadsramme for tilskudd til bygging av studentbolig satt til 800.000 per boenhet i Drammen, mens kostnadsrammen er satt til 700.000 per boenhet for Kongsberg og Ringerike. Studentsamskipnaden sørøst oppgir at det nå er 197 på venteliste/søknader for studentbolig på Kongsberg, 242 på venteliste på Ringerike og at det er ledige studentboliger i Drammen.
På denne bakgrunn er det et stort behov for å bygge flere studentboliger på Kongsberg og Ringerike. Økonomien i studentsamskipnaden er dårlig, samtidig som det nå er svært kostbart å bygge studentboliger. Rammebetingelsene fra staten må derfor bedres for at køene skal kunne reduseres.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er glad for at mange er opptatt av boligsituasjonen til studentene. Studentboliger er viktig, noe både regjeringen og samarbeidspartiene har vist gjennom økte bevilgninger til studentboligbygging i denne stortingsperioden.
Det er store summer som hvert år settes av til studentboligbygging, og det er avgjørende at tilskuddsordningen er innrettet slik at boligene faktisk blir oppført. Jeg er derfor enig med representant Lundteigen i at det er viktig å ha oppmerksomhet på at de fastsatte rammene er på et riktig nivå.
Departementet er i tett dialog med studentsamskipnadene og Husbanken om rammevilkårene for studentboligbygging. Nivået på kostnadsrammen og tilskuddssatsen for studentboliger må sees i sammenheng. Eventuelle forslag til endringer i rammene bør være basert på en grundigere behovsvurdering. Jeg har tidligere formidlet at jeg vil ta initiativ til at det blir gjennomført en gjennomgang av tilskuddsordningen i 2018. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for eventuelle beslutninger om endringer av dagens rammer i Kongsberg og andre studiesteder i landet.