Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1472 (2016-2017)
Innlevert: 11.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Besvart: 24.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvorfor behandlingen av forskrift om salg av rå melk og fløte stoppet opp i 2011, og for hvordan arbeidet med forskrift skal fullføres?

Begrunnelse

Mattilsynet har sendt utkast til forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum som melk og fløte på offentlig høring i to omganger, først i 2008 og deretter en justert versjon i 2011. I utkastet til forskrift åpnes det for å tillate omsetning av melk og fløte som ikke er varmebehandlet. I juni 2015 sendte Norsk Gardsost, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos, Biologisk-Dynamisk forening og Slow Food Norge brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der de ba departementet om å ta opp igjen behandlingen av forskriften. Brevet er ennå ikke blitt besvart.
Det er i dag tillatt med såkalt "tilfeldig salg" fra bonde til forbruker, men dette er ikke videre definert i forskriften. Rå melk og fløte er ferskvare som krever kunnskap å håndtere, men det er i dag ingen kvalitetskrav til hvordan det tilfeldige salget skal foregå. Flere EU-land tillater slik omsetning, da EU-regelverket åpner for at hvert enkelt land kan velge dette selv.
Melkeprodusentene opplever økende pågang fra forbrukere som ønsker å handle melk direkte fra gården. De økende mengdene melk som omsettes ved "tilfeldig salg" aktualiserer behovet for å få på plass et system for omsetning.
Å tillate direktesalg i ordnede former vil være en fordel både med tanke på produsentansvar og mattrygghet for forbrukerne. I tillegg vil direktesalg være svært godt egnet for melkeprodusenter som ønsker å skape næringsutvikling på gårdens ressurser og ha nærhet til forbrukerne. Forbrukertrenden med å konsumere melk som ikke er varmebehandlet åpner muligheter for høykvalitets nisjeproduksjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I forbindelse med Mattilsynets høring i 2008 av utkast til forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av rå melk og fløte beregnet på direkte konsum som melk eller fløte kom det inn en rekke høringsuttalelser. På bakgrunn av høringsuttalelser, avholdt høringsmøte, dialog mellom matdepartementene, samt en ny rapport fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, ba Helse- og omsorgsdepartementet Mattilsynet om å utarbeide et endret utkast til forskrift. Helse- og omsorgsdepartementet mottok et nytt og endret utkast 22. mars 2011 for klarering før høring. Etter en omfattende vurdering av dette utkastet og konsultasjon med Mattilsynet fant Helse- og omsorgsdepartementet det riktig å stoppe prosessen og ikke sende utkastet på ny høring. Dette ble gjort ut fra hensynet til å unngå at barn, eldre og personer med immunsvikt skulle bli utsatt for risiko om å bli alvorlig syke på grunn av sykdomsframkallende bakterier i rå melk. Det ble også tillagt vekt at vi generelt ikke ønsker advarselsmerking på matprodukter som inngår i det daglige kostholdet. I høringen i 2008 kom det også en rekke høringsuttalelser som påpekte viktigheten av at rå melk og rå fløte bør kunne omsettes i Norge. Dette for å gi forbrukerne en valgmulighet. Departementet har også mottatt en rekke henvendelser etter dette som framholder dette synspunktet. Jeg er gjort kjent med at det i Sverige trådte i kraft nye bestemmelser 1. september 2016 som åpner for begrenset salg av ikke varmebehandlet melk fra gårder på bestemte vilkår. Etter en helhetlig vurdering av næringsinteresser, forbrukerinteresser og helsehensyn, har regjeringen vedtatt å utarbeide og sende på høring et forslag om å innføre en begrenset åpning for salg fra gård eller seter på visse vilkår, om lag som de vilkårene som gjelder i våre naboland. Mattilsynet er gitt et oppdrag om å utarbeide forslaget. Et slikt forslag vil blant annet kunne innebære at den som selger upasteurisert melk vil måtte gi informasjon til forbruker om helserisiko samt råd om oppbevaring og håndtering for å redusere smittefare.