Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1488 (2016-2017)
Innlevert: 15.08.2017
Sendt: 16.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Vil justisministeren sørge for at evalueringen som nå er planlagt er uavhengig og at læringspunktene fra evalueringen, både knyttet til det operative, til ressursbruken og til kultur og ledelse, følges opp og gjøres kjent for offentligheten?

Begrunnelse

Politiets håndtering av nazimarsjen i Kristiansand 29. juli har skapt stor uro lokalt, og mange er svært kritiske til politiets vurderinger. Dette er utfordrende også av hensyn til tilliten til politiet blant innbyggerne. Det er viktig at innbyggerne kan føle seg trygge og oppleve at politiet beskytter dem når det trengs. Håndteringen av demonstrasjonen har skapt reaksjoner knyttet til politiets vurderinger og bruk av ressurser. Justisministeren svarte i skriftlig spørsmål fra undertegnede 1. august at:

«Politimesteren i Agder åpner i ettertid for at hendelsen kunne vært håndtert annerledes, men at den nå vil bli grundig evaluert og at evalueringen vil deles med politiet i hele Norge.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er viktig å evaluere håndtering av hendelser, og jeg har stor tillitt til at den evalueringen som nå gjennomføres blir gjort på en uhildet og grundig måte.
Når det gjelder evalueringen av håndteringen av demonstrasjonen i Kristiansand, så har Politidirektoratet opplyst til departementet følgende:

«Hovedpunktene fra evalueringen ble presentert for politiets nasjonale ledergruppe den 16. august 2017, og Agder politidistrikt vil bidra til at erfaringene og læringspunktene fra evalueringen vil deles i nasjonale politifaglige nettverk.
Evalueringen og læringspunkter vil ikke bli offentliggjort fordi arbeidet er basert på gradert informasjon og bakgrunnsmateriale. Deler av evalueringen er ikke gradert etter sikkerhetsloven, men omtaler polititaktiske vurderinger og vil av den grunn bli unntatt offentlighet etter offentleglova.»

Jeg deler Politidirektoratets vurdering av om at evaluering av slike hendelser normalt ikke skal offentliggjøres, men som ansvarlig statsråd vil jeg innhente evalueringsrapporten for nærmere gjennomsyn og vurdering av læringspunkter mv.