Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1495 (2016-2017)
Innlevert: 18.08.2017
Sendt: 21.08.2017
Besvart: 25.08.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Kommunal- og moderniseringsministeren opplyser til Kommunal Rapport 17.8. at departementet har gitt kommunene medhold i 50 % av innsigelsessakene som har vært til behandling, mot 22 % under regjeringen Stoltenberg II.
Hvor mange av sakene som kommunene er gitt medhold i, gjelder omdisponering av jordbruksarealer, og hvor mange dekar dyrka/dyrkbar mark er omdisponert gjennom denne behandlingen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, fra regjeringen tiltrådte og fram til i dag, behandlet 109 innsigelsessaker. Departementet har, som Kommunal Rapport skriver, stadfestet kommunens vedtak i 50 prosent av disse sakene, eller i 55 saker. Av disse sakene omfatter tretten saker omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark. I tillegg har departementet kommet fram til en mellomløsning og gitt kommunen delvis støtte i 29 prosent av sakene, eller 32 saker. Av disse sakene omfatter to saker omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak i de femten sakene som angår jordbruksarealer, innebærer at om lag 1450 dekar dyrka mark og 350 dekar dyrkbar mark er stadfestet omdisponert. Av dette var 880 dekar dyrka mark i kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune i 2013. Jeg gjør oppmerksom på at det kan ha blitt vedtatt omdisponering av mer dyrka mark i disse planene enn det som fremgår her, men som det ikke har vært knyttet uavklart innsigelse til, og som departementet derfor ikke har tatt stilling til.
Jeg viser ellers til at KOSTRA-tall viser at gjennomsnittlig årlig nedbygging av dyrka mark i perioden 2006-2013 var 7 235 dekar pr år, mens den i perioden 2014-2016 var redusert til 6 025 dekar pr. år.