Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1508 (2016-2017)
Innlevert: 24.08.2017
Sendt: 24.08.2017
Besvart: 31.08.2017 av næringsminister Monica Mæland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hardanger AKS, der hovedparten av ansatte er utviklingshemmede har tapt anbudet om å produsere all mat til pleietrengende i Kvam. A2G Logistikk som står for transporten fra Bergen til Kvam vant anbudet med Matvarehuset AS som underleverandør. Resultatet er at ca. 10 med varig tilrettelagt arbeidsplass blir sagt opp. Hardanger AKS opplever ikke dette som konkurranse på like vilkår. Viser til endringene i forskrift om offentlig anskaffelser.
Er dette en endring og utvikling regjeringen ønsker?

Begrunnelse

Hardanger AKS er en blanding av ASVL og AMB. Kvam betaler for 10 VTA plasser og nabokommunene har mellom 15-20 plasser. De produserer både mat- og vaskeritjenester som er over terskelen for offentlig tilbud 1,1 mill.
Reserverte kontrakter gjør det mulig for slike bedrifter å konkurrerer på anbud. Anskaffelsesforskriften ble endret i 2016 og kravet til hvor stor andel av de ansatte med funksjonshemming ble redusert fra 50 % til 30 %.
A2G Logistikk vant anbudet med Matvarehuset as som underleverandør. A2G logistikk er en AMB bedrift, men skal kun stå for transporten fra Olsvik i Bergen til Kvam. De tilfredsstiller kravet til antall personer med nedsatt arbeidsevne med en sidemann. Det er uklart om hvordan underleverandøren Mathuset tilfredsstiller kravet. Med over 30 % tiltaksplasser burde det være en sak for Konkurransetilsynet!
Å ha arbeid og meningsfull aktivitet er avgjørende for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming eller andre med stor grad av funksjonshemming. Alternativet til VTA eller andre tilpassede arbeidsforhold at kommunene må skaffe aktivitetstilbud som er langt dyrere og ofte blir opplevd som dårligere alternativer for de det gjelder. For mindre kommuner er det ofte hensiktsmessig å ikke rendyrke slike virksomheter men kombinere de med behovet for arbeidstrening for andre som sliter med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) og bedrifter med varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med nedsatt funksjonsevne, har stor betydning for hverdagen til enkeltpersoner og gir samfunnet tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsmarkedstiltakene bidrar til å oppfylle regjeringens målsetninger om høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Offentlige oppdragsgivere har et viktig ansvar med å skape et marked for disse tjenestene.
Gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften viderefører adgangen til å reservere kontrakter for virksomheter med funksjonshemmede personer. Den nye forskriftsbestemmelsen innfører to endringer i bestemmelsens virkeområde. For det første utvides virkeområdet til å omfatte vanskeligstilte personer, slik at personer med ulike type utfordringer, som for eksempel rus eller arbeidsmarkedsutfordringer, nå er inkludert. For det andre senkes terskelen for hvor stor andel av de ansatte som må falle inn under kategoriene "funksjonshemmede" eller "vanskeligstilte". Endringene gjennomfører den respektive bestemmelsen om reserverte kontrakter i det nye anskaffelsesdirektivet fra EU. Jeg mener det er positivt og hensiktsmessig at oppdragsgivere kan reservere kontrakter for virksomheter med ansatte med ulike type utfordringer.
Jeg er kjent med Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL), og vet at denne typen tiltak kan utgjøre en stor forskjell for de det gjelder. AMB-bedrifter har ofte ansatte som generelt og over tid har en høyere funksjonsgrad enn bedrifter med en større andel VTA-plasser. Det er derfor viktig at oppdragsgivere utlyser konkurranser hvor bedrifter med en høyere andel VTA-plasser har mulighet til å vinne frem.
Jeg ønsker derfor å vise til departementets tolkningsuttalelse om adgangen til å ytterligere avgrense konkurransen. Sett i lys av bestemmelsens ordlyd og formålet bak regelverket mener departementet at det er mulig å avgrense konkurransen på en måte som tilgodeser virksomheter med ansatte med en høyere grad av funksjonsnedsettelse. Dette gjelder også for reservasjonsadgangen i den nye forskriften. En mulighet er derfor at de offentlige oppdragsgiverne kan reservere kontrakter for bedrifter med et visst antall VTA-plasser.
Muligheten til å ytterligere avgrense konkurransen er omtalt i veiledningen til anskaffelses-regelverket på departementets hjemmeside.
Når det gjelder forhold ved den konkrete anskaffelsen, er dette et spørsmål jeg ikke kan uttale meg om. På generelt grunnlag kan jeg informere om at anskaffelsesreglene inneholder et forbud mot omgåelse av regelverket. Forbudet gjelder også bruk av underleverandører, dersom de benyttes i den hensikt å omgå regelverket.
Regjeringen er opptatt av en effektiv håndhevelse i offentlige anskaffelser. Det er opp til leverandørene som ikke vinner frem å vurdere om det er grunnlag for å hevde brudd på regelverket. Dersom leverandøren er av en slik oppfatning, kan han bringe saken inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser. Leverandøren har dermed mulighet for en rask og effektiv prøving av saken, dersom dette skulle være ønskelig.