Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2016-2017)
Innlevert: 24.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Besvart: 12.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): 7. august 2017 stilte jeg statsråden et skriftlig spørsmål om han kunne gi meg opplysninger om hvilke andre kommuner i Norge der ventetiden for pasienter som må til spesialister for få utredet eller behandlet alvorlige sykdommer er opp til 14 timer eller mere?

Begrunnelse

Svaret jeg fikk var ikke det jeg spurte om. Derfor gjentar jeg spørsmålet. Jeg har forventninger om at helseministeren denne gangen svarer på det han blir spurt om. Pasientene dette gjelder reiser over Alta Lufthavn hvor Helse Nord har gjort avtale med Norwegian. Flyet til Tromsø går kl. 07:00 og med retur rundt kl. 22:00. Nok en gang - jeg ber om en oversikt om det finnes andre kommuner der det er inngått avtaler mellom Helseforetak og flyselskap der pasienter må vente så lenge som pasientene i Alta/Kautokeino.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis få gjøre det klart at jeg ser de åpenbare utfordringene og belastningene det kan være for pasienter å vente i opptil 14 timer på pasienttransport. Dette er lang tid å vente om du er frisk eller syk. Jeg vil likevel få minne om de rettighetene pasientene har når det gjelder transport til og fra behandling, og som jeg mer utførlig redegjorde for i mitt forrige svar. Pasienten har som nevnt kun rett på transport tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke et dyrere transportmiddel, eller når rutegående transport ikke er satt opp på den aktuelle reisestrekningen. Pasientens helsetilstand kan derfor være avgjørende i vurderingen av valgt reisemåte. Representanten er i sitt spørsmål opptatt av om det finnes pasienter i andre kommuner enn Alta/Kautokeino som må vente opptil 14 timer før de kan reise hjem etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasientreiser HF har ikke en oversikt over ventetider rundt omkring i landet. Det er imidlertid åpenbart at innbyggerne ikke har de samme forutsetningene når det gjelder tilgang og ventetid på pasientreiser. Det er forskjeller både internt og mellom helseregionene. Dette skyldes blant annet variasjoner i hvilket reisetilbud som er tilgjengelig og hvilke transportmidler som er rimeligst å benytte. Selv om det ikke finnes en landsoversikt, kan det likevel slås fast at situasjonen for befolkningen i Alta/Kautokeino er spesiell med hensyn til ventetid. Bakgrunnen for dette knytter seg til at den billigste avgangen med avtalepartner Norwegian går kl. 22.05. Normalt settes pasienter av kostnadsmessige grunner på dette flyet, hvis de ikke av helsemessige grunner bør få et annet tilbud. Ca. 70-80 pasienter tar dette flyet hver dag.
Når pasientene får innkallingsbrev fra sykehuset, blir de oppfordret til å bestille reise i god tid. Dette gir større mulighet for å få billige billetter, på et for pasienten mer gunstig tidspunkt. Ny reiseavtale ble inngått i 2016 av Sykehusinnkjøp HF og varigheten er 3+1 år. Andre avtalepartnere er SAS og Widerøe, men her er gjennomgående prisene høyere på den aktuelle reisestrekningen. Pasientreiser HF opplyser at det i de tre sørlige helseregionene normalt sett ikke er så ofte at pasienter må vente lenge på transport. Pasienter som bor i nærheten av de store flyplassene i Sør-Norge har et mye bredere og ofte også rimeligere flytilbud enn de som bor i Nord-Norge. I de tre sørlige helseregionene er det for øvrig mer vanlig å benytte egen bil, taxi, buss og tog. Dette skyldes selvfølgelig forskjeller i geografi og avstander. Fly benyttes relativt sett mye oftere i Helse Nord enn i resten av landet, og gir totalt sett høye kostnader til pasientreiser. Helse Nord RHF har opplyst at det dessverre er reiseutfordringer også for pasienter i andre deler av regionen enn i Alta/Kautokeino. Utfordringene er kanskje størst for reisende fra Tromsø til/fra Sør-Helgeland (Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund), samt øvrige områder i Finnmark (for eksempel Båtsfjord og Vardø). Felles for disse pasientene er at det krever en lang og krevende reise og ofte flybytte underveis. Pasienter fra Sør-Helgeland kan også risikere å måtte overnatte både før og etter behandling på grunn av vanskelig kommunikasjon til Tromsø. Jeg vil avslutningsvis minne om at Pasientreiser har inngått transportavtaler for å sikre god tilgjengelighet, pris og kvalitet i deres transporttilbud. Dette er et viktig tiltak for å sikre en god ressursbruk og en balanse mellom behandlingstilbud og pasienttransport. Jeg forventer imidlertid at man ved fornyelse av avtaler mv. vurderer de erfaringer man har gjort seg knyttet til tilbudet til pasienter fra Alta/Kautokeino.