Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1511 (2016-2017)
Innlevert: 24.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Har norske kommuner lovhjemmel til å pålegge innbyggerne å utbedre kommunale veier ved eksempelvis belysning?

Begrunnelse

Ifølge en bekymret innbygger i Dønna Kommune har kommunen høyeste sats for eiendomsskatt. Samtidig tilbyr ikke kommunen grunnleggende infrastruktur som veilys. Kommunen pålegger også innbyggerne å sørge for veilys selv (stolper, kabler og lyspærer) gjennom såkalte veilysforeninger. Spørsmålsstiller ønsker å få på det rene, dersom informasjonen stemmer, om Dønna kommune har hjemmel for dette. Spørsmålsstiller vil også understreke at situasjonen kan tolkes som om kommunen i praksis pålegger innbyggerne en eiendomsskatt som er høyere en lovbestemt maksimumssats.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Kommunene har ikke lovhjemmel til å pålegge innbyggerne å utbedre kommunale veger.
Det følger av vegloven § 9 at kommunene er vegmyndighet for kommunale veger. Kommunene har etter vegloven § 20 ansvaret for utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av sine veger.
Utgifter til vegbelysning anses som en del av utgiftene til drift av vegen i tilfeller der belysningen er anlagt langs vegen av trafikksikkerhetsmessige grunner. Det er kommunen som vegmyndighet, som ut fra et trafikkfaglig synspunkt avgjør hvilken belysning som er nødvendig og ønskelig ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn. Vegbelysning som er satt opp av andre hensyn enn trafikksikkerhet omfattes ikke av ansvarsfordelingen i vegloven § 20.
Vegbelysning som ønskes anlagt ut fra hensyn til den allmenne trivsel og miljø, er vanligvis begrunnet i lokale ønsker og prioriteringer.