Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1518 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Når er vurderingen av utdanningen for ambulansearbeidere klar, og kan statsråden bekrefte at ambulansetjenesten vil kunne benytte lærlinger i bemanning?

Begrunnelse

Viser til statsrådens besvarelse av spørsmål nr. 15:1071 (2016-2017). I svaret oppgis det at:

"Kunnskapsdepartementet har orientert om at de har til vurdering et forslag om å endre utdanningen for ambulansearbeidere som vil gjøre at kravene i akuttmedisinforskriften kan oppfylles.
Helse- og omsorgsdepartementet er i dialog med Kunnskapsdepartementet og med tjenesten om tiltak for å oppnå både god pasientsikkerhet og god opplæring av ambulansearbeidere."

Som følge av den nye akuttmedisinforskriften er det skapt usikkerhet om framtida til utdanningen i ambulansefaget og om ambulansetjenesten kan benytte lærlinger i bemanning.
Lærlingene er en viktig ressurs for å opprettholde en god ambulansetjeneste i distriktene, særlig i områder hvor det kan være rekrutteringsutfordringer. Like viktig er det at tjeneste og praksis på ambulanse er en svært viktig del av utdanningen av ambulansemedarbeidere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: La meg innledningsvis minne om at hensikten med endringene i akuttmedisinforskriften er å bedre pasientsikkerheten. Forskriften legger til grunn at begge personer skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Den som har riktig kompetanse for å overvåke og behandle den enkelte pasientens tilstand under transporten skal gjøre det, mens den andre kjører bilen. Fordi kravet er utfordrende i en tjeneste som også skal gi lærlingene i ambulansefag god opplæring, ble det gitt en overgangsordning på tre år for kompetansekravet til bemanning i ambulansebiler, fram til 1. mai 2018. Spekter og de regionale helseforetakene har opplyst om at det er problemer med å oppfylle det nye kompetansekravet innen overgangsordningen opphører.
Helse- og omsorgsdepartementer er kjent med at Kunnskapsdepartementet har mottatt Utdanningsdirektoratets anbefaling til ny opplæringsmodell for ambulansearbeider. Faglig råd har søkt om å utvide opplæringstiden i faget med ett år. Ambulansefaget vil da følge en såkalt 2+3-modell med to år i skole og tre år i bedrift. Med en slik utdanning kan forskriften oppfylles fordi lærlingene vil ha en alder som gjør at de kan ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Kunnskapsdepartementet har estimert at siste års lærlinger etter den nye opplæringsmodellen tidligst kan være i tjeneste i 2021-2022. Jeg er derfor innstilt på å utvide den aktuelle overgangsordningen. Før forskriften kan endres må endringsforslaget sendes på offentlig høring, og det tas sikte på å sende et høringsnotat om dette i løpet av høsten 2017.
Endring av utdanningen for ambulansearbeidere sorterer under Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Kunnskapsdepartementet opplyser at departementet har sendt brev til Utdanningsdirektoratet i mai i år, hvor de stiller seg positive til å høre endring av opplæringsmodell for ambulansefag. Forslag til ny modell for ambulansefaget skal sendes på offentlig høring, som Utdanningsdirektoratet forbereder.