Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2016-2017)
Innlevert: 29.08.2017
Sendt: 29.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hvorfor er systemet for NSB slik at deres billettkontrollører er ansatt hos NSB mens gebyr for ikke-betalt billett tilfaller statskassen?

Begrunnelse

Dagens innkreving av gebyr til statskassen for passasjerers manglende billett på NSBs tog har i dag den konsekvensen at NSB reduserer antall kontrollører all den tid gebyret tilfaller statskassen og ikke NSB. En ytterligere årsak er at som følge av regjeringa sine planer om anbudsutsettelse av persontrafikken tas det ikke inn aspiranter fordi dette er en utgift for NSB.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Først vil jeg påpeke at det ikke er korrekt som spørsmålsstiller Lundteigen sier, at inndrevet gebyr for ikke-gyldig billett tilfaller statskassen. Gebyrinntekter tilfaller NSB på like linje med øvrige billettinntekter. Videre er det slik at NSBs Trafikkavtale med staten er en såkalt nettokontrakt. Det vil si at NSB har ansvaret og risikoen for billettinntektenes størrelse. Dette innebærer at NSB har incentiver til å sørge for at kundene betaler for reisen. Formålet med billettkontroll er altså å sørge for at kundene gjør opp for seg gjennom å ha gyldig billett, ikke å ta inn gebyrer.
Lundteigen begrunner sitt spørsmål med at NSB reduserer antall kontrollører. Videre påstås det at regjeringens planer om anbudsutsettelse av persontogtrafikken har resultert i at NSB ikke tar inn aspiranter fordi det er en utgift. Jeg stiller meg undrende til disse påstandene. Uavhengig av måten staten kjøper tjenester fra NSB på og hvem gebyrinntekter tilfaller, skal NSB, gjennom sin nettoavtale med staten, alltid ha fokus på å effektivisere arbeidsprosessene som ligger til grunn for sin leveranse til staten ved Jernbanedirektoratet. Som eier av NSB er jeg opptatt av at selskapet drives effektivt. Det innebærer også at selskapet har ansvar for å gjøre de riktige bemanningsvurderingene, både med hensyn til kapasitet og riktig kompetanseprofil.