Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:1535 (2016-2017)
Innlevert: 30.08.2017
Sendt: 30.08.2017
Besvart: 06.09.2017 av statsminister Erna Solberg

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Jeg viser til statsministerens uttalelser til NRK om innvandrings- og integreringsministerens reise til bydelen Rinkeby i Sverige 29. august 2017. Med på turen, som tydelig er et valgkampstunt, har statsråden embetsverk fra departementet, selv om det er klart og tydelig at embetsverk ikke skal jobbe for partienes valgkamp.
Hvor mange penger bruker statsrådens departement og den norske ambassaden på å tilrettelegge valgkampstunt fra statsråden, og er dette innenfor regelverket?

Begrunnelse

Statsministeren uttaler følgende til NRK, 29. august 2017:
– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, er det også for å illustrere deler av politikken man står for, sier statsminister Erna Solberg om Sylvi Listhaugs reise til Sverige. Selv avviser Listhaug at turen er et valgkamputspill.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Vi har gode tradisjoner for å håndtere rollefordelingen mellom politisk ledelse og embetsverk. Statsrådenes bruk av embetsverket i departementene er en problemstilling som jevnlig blir reist, særlig i tiden før og etter valg.
Daværende statsminister Jens Stoltenberg besvarte i 2009 både spørsmål fra Fremskrittspartiet stortingsgruppe og stortingsrepresentant Per-Kristian Foss om dette temaet. Brevene er publisert på regjeringen.no og stortinget.no. Se https:1/www.regienngen.no/globalassets/ upload/ud/vedlegg/brev /brev fm smk091 126.pdf og https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skrift.lige-sporsmal-og-svar /Skriftlig-sporsmal/?qid=44 720
I sitt brev til Fremskrittspartiets stortingsgruppe av 26. november 2009 viser Stoltenberg bl.a. til:

«Det er grunnleggende krav til embetsverket i departementene at dette skal være partipolitisk nøytralt og utvise faglig integritet samtidig som det skal utvise lojalitet overfor den til enhver tid sittende politiske ledelse.
Statsrådene har en dobbeltfunksjon ved at de både er departementssjefer og partipolitikere. Embetsverket skal bistå statsrådene i deres egenskap som departementssjefer. Å bistå statsrådene i deres egenskaper som partipolitikere må derimot oppfattes som utenfor embetsverkets ansvar og oppgaver. En klar grense kan trekkes i forhold til statsrådenes behov for bistand til å gjennomføre utadrettet agitasjon og valgkamp, jf. St.meld. nr. 11 (2000-2001), pkt. 2.3.
Også når en statsråd er på en reise til eller tilstede på et valgkamparrangement er statsråden departementssjef. Personer fra embetsverket må derfor kunne bistå statsrådene i deres egenskap av departementssjef i slike situasjoner. Dette kan for eksempel være å holde løpende kontakt med departementet slik at statsråden kan håndtere saker som haster eller å bistå statsråden med pressehåndtering. I mange tilfeller vil en statsråds reise ha et kombinert formål, slik at vedkommende på samme reise både deltar på valgkamparrangement og ett eller flere besøk eller arrangementer som gjelder statsrådens faglige ansvarsområde. Embetsverket må kunne bistå statsråden i tilretteleggelsen av og gjennomføringen av besøk og arrangementer som hører under statsrådens faglige ansvarsområde.
Det vil variere i hvilken grad statsrådene har behov for bistand fra embetsverket i forbindelse med deres reiser til og tilstedeværelse på valgkamparrangementer. Departementene har ulike behov for å kunne være i løpende kontakt med statsråden når denne er på reiser. Tilsvarende vil behovet for bistand til pressehåndtering kunne være avhengig av de til enhver tid pågående mediesaker som gjelder statsrådens ansvarsområde. Det vil derfor være opp til hver enkelt statsråd å utvise et skjønn når det gjelder hvilken bistand vedkommende i slike situasjoner har behov for. På den ene side må statsråden ivareta sin oppgave som departementssjef også i perioder hvor det pågår valgkamp, men på den annen side må statsråden sørge for å ikke misbruke embetsverket i en partipolitisk sammenheng.
Det hører under hver enkelt statsråd å svare for den virksomhet som har foregått i deres eget departement.»

Jeg slutter meg til det som fremføres i dette brevet
Til den konkrete saken opplyser statsråd Sylvi Listhaug følgende:

«Reisen kostet totalt kr 40 300 og inkluderer reise, transport og bevertning for statsråden og politisk rådgiver, medfølgende embetsverk og representanter fra ambassaden.
Jeg har i lengre tid ønsket å besøke land med stor innvandring og med ulike integreringsutfordringer. På senhøsten 2016 og nyåret 2017 planla jeg besøk til England og til Sverige. Hensikten med besøkene var å gjøre meg nærmere kjent med utfordringene både med hensyn til levekår og kriminalitetsutvikling og tiltakene som er iverksatt i utsatte områder. Ikke minst er det aktuelt i forbindelse med Grønlandssatsingen i Oslo der IMDi, politiet og kommunen samarbeider om ulike tiltak. Besøket til England ble avlyst og planene om å besøke Sverige ble utsatt.
Da jeg kom tilbake fra permisjon tok jeg opp igjen ønske om slikt besøk. Temaet og problemstillingene var i mellomtiden blitt ytterligere aktualisert.
Den konkrete planleggingen av besøket til Sverige i august, startet i midten av juli og ble gjort i tett samarbeid med embetsverk og ambassaden i Sverige, slik det ordinært gjøres ved slike besøk. Formålet med reisen var å lære om kriminalitetsforebyggende og integreringsfremmende tiltak. En slik reise for meg som statsråd og departementets embetsverk til et naboland for å lære, er relevant selv om reisen tidsmessig skjer i tiden før et valg.
Jeg vurderer at reisen til Sverige er innenfor regelverket.»