Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1541 (2016-2017)
Innlevert: 31.08.2017
Sendt: 31.08.2017
Besvart: 08.09.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvor mange av «de om lag 94 kriminelle aktørene» som omtales i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet er per dags dato siktet eller har blitt domfelt?

Begrunnelse

Regjeringen viser til at etatene har gjennomført felles kontroller i om lag 3 200 virksomheter og skriver i sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet at de «regner med at om lag 94 kriminelle aktører er satt ut av spill» som følge av disse felles kontrollene.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Spørsmålene representanten Andersen stiller om antall siktelser og domfellelser hører inn under Justis- og beredskapsministerens ansvarsområde. Svaret her er således utarbeidet i samarbeid med justis- og beredskapsministeren.
I Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiets felles årsrapport om etatenes samarbeid og innsats mot arbeidslivskriminalitet, har etatene forsøkt å angi noen tallfestede resultater fra samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet, basert på blant annet rapportering fra de a-krimsentrene som er blitt etablert. For 2016 rapporterte a-krimsentrene at de mener å ha identifisert 254 nettverk/saker, og at 94 aktører var satt ute av stand til å fortsette sin virksomhet eller hadde fått sin kapasitet redusert. Dette kan være saker det fortsatt jobbes med, enten ved a-krimsentrene eller at de er overført til politiet og/eller kontrolletatene for videre oppfølging.
A-krimsentrene opplyser videre at det er mange ulike virkemidler og sanksjoner som bidrar til å redusere kapasiteten til de kriminelle aktørene, for eksempel stansingsvedtak, utvisninger, bortvisninger, konkurser, pågripelser, ransaking og beslag. Etatenes erfaring er at det ofte er summen av de ulike virkemidler og sanksjoner som best kan bidra til resultater.
Justis- og beredskapsdepartementet får opplyst fra Politidirektoratet at det kreves en manuell gjennomgang i hvert enkelt politidistrikt av de konkrete personene og sakene som er under etterforskning som følge av a-krimsentrenes arbeid, for å undersøke hvor mange som nå har status som siktet eller domfelt. Dette vil dessverre ikke være mulig å få til innen tidsfristen for besvarelse til Stortinget.
For regjeringen er det viktig med en effektiv og hensiktsmessig sanksjonering av lovbrudd som avdekkes gjennom etatenes samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Her må de enkelte etatenes ressurser og sanksjonsmuligheter ses i sammenheng og utnyttes på best mulig måte. Det må i hver enkelt sak, og mot hver kriminell aktør, vurderes hva som er de mest målrettede sanksjonene for å stanse den kriminelle aktiviteten.