Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1542 (2016-2017)
Innlevert: 31.08.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvordan sikrer statsråden at de kontrakter som blir inngått av departementet og/eller dets underliggende etater rent faktisk blir overholdt i henhold til kontraktenes avtalte betingelser?

Begrunnelse

Undertegnede var den 31. august d.å. med Norsk Sjømannsforbund på en inspeksjon om bord på fartøyet NSO Crusader i Tromsø. Dette fartøyet operer langs norskekysten på en kontrakt fra Kystverket.
Sjømannsforbundet har tidligere avdekket at dette fartøyet som går på NOR flagg ikke hadde lønns- og arbeidsbetingelser etter gjeldende lovverk. På inspeksjonen 31. august i år var resultatet dessverre det samme. Deler av mannskapet er ikke lønnet etter gjeldende norske tariffbestemmelser. Dette til tross for at Kystverket i sin kontrakt med rederiet har forutsatt at dette skal være i orden.
Spørsmålet man derfor stiller seg er hvordan regjeringen rent faktisk sikrer og eventuelt kontrollerer at man får det produktet man betaler for når man har inngått en kontrakt. Regjeringen og deres underliggende etater bruker felleskapets midler når man kjøper varer og tjenester fra private aktører. Det burde derfor etter spørsmålsstillerens mening foreligge gode rutiner for etterprøving og kontroll av dette.
Undertegnede håper derfor statsråden kan redegjøre for nettopp dette i sin besvarelse, slik av vi alle kan være trygge på at offentlige penger blir forvaltet på en forsvarlig og god måte både nå og i fremtiden.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: For Regjeringen er det viktig å sikre at lønns- og arbeidsvilkår overholdes etter gjeldende lovverk og i henhold til inngåtte avtaler.
Storingsrepresentantens spørsmål stilles på bakgrunn av uttalelser fra Norsk Sjømannsforbund om lønns- og arbeidsbetingelser på fartøy med kontrakt med Kystverket.
På generelt grunnlag vil jeg si at Kystverket har rutiner for inngåelse og oppfølging av kontrakter. Kystverket har krav til lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med gjeldende tariffbestemmelser for alle tjenestekontrakter, og gjennomfører risikobaserte tilsyn med sine leverandører. Egne rutiner for kontroller er utviklet i tråd med anbefalinger og maler fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Kystverket tar arbeidet med sosial dumping alvorlig, og har blant annet inngått avtale om oppfølging av sosiale- og miljøkrav i leverandørkjeden. Etaten har utarbeidet og etterlever egne kvalitetsdokumenter om forebygging av sosial dumping. Disse kvalitetsdokumentene ligger til grunn for inngåelse av alle kontrakter med eksterne tjenesteleverandører.
Når det gjelder den konkrete saken har Kystverket iverksatt egen undersøkelse om tilstanden på fartøyet som Sjømannsforbundet hevder ikke etterlever gjeldende tariffbestemmelser for NOR flaggede skip. I første rekke innebærer dette at Kystverket har oversendt krav om egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår. Dette er første steg i å etterprøve påstanden om avvik/brudd på regelverket. Når egenrapporteringen er mottatt, vil denne oversendes en nøytral tredjepart for vurdering opp mot de aktuelle tariffbestemmelser.