Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1544 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 12.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helsedirektoratet har nå begynt å fatte vedtak i klagene fra de mange ungdommene som i god tro har satset på psykolog utdanning i Ungarn. Men vedtakene er gjort på bakgrunn av utdatert og ugyldige fagbeskrivelser. Dette kom frem i brev fra Universitetet i Ungarn før klagene ble behandlet. Helsedirektoratet har dermed vurdert mulige kompenseringstiltak på feilaktig grunnlag.
Når og hvordan vil helseministeren sørge for at alle de unge med utdanning fra Ungarn og Polen får en rettmessig behandling?

Begrunnelse

Flere hundre norske ungdommer har i god tro investert tid og penger på å utdanne seg til psykolog i Polen. I mange år har de fått mulighet til lisens i Norge for å kvalifisere seg til kliniske psykologer.
For 1,5 år siden ble det plutselig og uten forvarsel slutt på denne praksisen. Like lenge har flere titalls unge nyutdannete ventet på å få sine klager behandlet. Noen er under lisens, andre var på vei til å få lisens. De er spredt rundt i hele landet. Det er stort behov for psykologer i Norge.
I et brev i sommer fra ELTE (Universitetet i Ungarn)til Helsedirektoratet kommer det frem at informasjonen om ELTE-utdanningen som Helsedirektoratet har basert seg på, er utdatert og ugyldig dokumentasjon. De kritiserer også Helsedirektoratets fremgangsmåte i arbeidet med de faglige vurderingene.
Studentene er selv ansvarlig for å sende riktig dokumentasjon, men så lenge det hadde gitt godkjenning tidligere så ble det ikke tatt initiativ til å kvalitetssikre dokumentasjonen.
Brevet fra ELTE om at fagbeskrivelsene var utdaterte og ugyldige ble mottatt av Helsedirektoratet før de begynte å sende ut svar på klagene.
Helsedirektoratet har valgt å fatte vedtak på bakgrunn av tidligere innsendt dokumentasjon som de visste var utdatert og ugyldig.
Det er mange skjebner som venter på en faglig korrekt og etterprøvbar konklusjon. I mange måter har man ventet på en konstruktiv løsning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som jeg har gjort klart i tidligere svar på skriftlige spørsmål fra representanten Grung om samme sak, er det nødvendig at Helsedirektoratet gjør endringer når det viser seg at eksisterende praksis vedrørende godkjenning av helsepersonell har vært feilaktig.
Det er riktig som representanten viser til at studenter med psykologiutdanning fra ELTE tidligere har fått lisens og dermed hatt muligheten til å kunne kvalifisere til norsk autorisasjon som psykolog. Dette har forekommet siden 2013, og det er i underkant av førti studenter som fikk en slik lisens fram til denne praksisen ble endret i 2016.
Representanten Grung mener at Helsedirektoratet har fattet vedtak på bakgrunn av utdatert og ugyldig dokumentasjon fra universitet i Ungarn og etterspør en rettmessig behandling av de berørte studentene.
Jeg er kjent med at det foreligger brev fra det aktuelle universitetet til Helsedirektoratet vedrørende ugyldige fagbeskrivelser. Som representanten påpeker er det søkere som selv har ansvar for at riktig dokumentasjon er vedlagt søknader og eventuelle klager. Direktoratet opplyser at en liten andel av de berørte studentene har tatt kontakt og påpekt at de har levert inn uriktig eller ugyldig dokumentasjon når de søkte om lisens. Disse har fått mulighet til å ettersende riktig dokumentasjon før klagebehandlingen startet. Den ettersendte dokumentasjonen har blitt tatt i betraktning ved direktoratets behandling av klagene. Basert på informasjon fra direktoratet kan jeg derfor vanskelig se at representantens framstilling om at direktoratets vedtak er fattet på bakgrunn av utdatert og ugyldig dokumentasjon medfører riktighet.
Det er uheldig at det har tatt lang tid å få klarhet i denne saken. Det er flere årsaker til at det har tatt tid. Det har blant annet vært tidkrevende å innhente nye faglige råd for søkernes utdanninger. Det har også vært tidkrevende å innhente nødvendig informasjon på myndighetsnivå om den ungarske reguleringen av psykologyrket. Samtidig er det viktig å erkjenne at tidsbruken i saken en sammenheng med ønskeligheten og nødvendigheten av å gi de berørte en riktig behandling.
Jeg har stor forståelse for at situasjonen har skapt usikkerhet blant de berørte, og at det er behov for å få avklart om det kan være mulig å iverksette tiltak som kan gi norsk godkjenning som psykolog. Departementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å se nærmere på om det er mulig å etablere og iverksette kompletterende tiltak som kan føre til at den berørte gruppen kan oppnå formell godkjenning. Direktoratet samarbeider nå med relevante norske utdanningsinstitusjoner i vurderinger av dette.