Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1550 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 04.09.2017
Besvart: 07.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Vil statsråden vurdere å endre investeringstilskuddet slik at også oppussing av sykehjemsplasser vil få tilskudd, og vil han klargjøre regelverket for de kommunene som nå setter byggeplaner på vent?

Begrunnelse

Regjeringens endring av investeringstilskuddet for sykehjemsplasser har møtt stor motstand i kommune-Norge. Som Marit Bjerkås i Rennebu sier; når Høyre og FrP-regjeringen nå gjør det vanskeligere å pusse opp sykehus, er det vondt å være kommunepolitiker. Det hersker også usikkerhet om hva man faktisk vil få støtte til etter ulik ordbruk fra statsråden.
Å bygge eller pusse opp sykehjem er den største og tyngste investeringen for veldig mange kommuner, det er snakk om så store kostnader at staten må være med å bidra. Krav til bad på hvert rom, takheiser og andre teknologiske løsninger for å gjøre alderdommen tryggere og bedre har sin pris.
Morgendagens omsorg byr på andre utfordringer enn de vi har i helsesektoren pr i dag, noe som i hovedsak begrunnes i en kraftig økning i antall eldre. En større andel pleietrengende eldre samtidig som en mindre andel av befolkningen vil være i arbeidsaktiv alder krever nye løsninger og endringer i omsorgssektoren.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2017 en omlegging av investeringstilskuddet fra 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. Regjeringen foreslo også en overgangsordning på fire år hvor deler av tilskuddet kan benyttes til renovering og utskifting. Dette sluttet Stortinget seg til i budsjettbehandlingen før jul.
Regjeringen har i de siste fire årene prioritert en høyere sats og en høyere ramme for investeringstilskudd enn hva tidligere regjeringer har gjort, og det har vært en høy aktivitet fra kommunenes side de siste 3,5 årene. Mange og uhensiktsmessige plasser er byttet ut og renovert gjennom handlingsplanen for eldreomsorgen som gjaldt for perioden 1997-2003 og gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser innført i 2008. Dette har bidratt til å heve kvaliteten på tilbudet i kommunene.
I årene framover blir det viktig å få flere heldøgns omsorgsplasser for å møte den store økningen i antallet brukere som vil komme fram mot 2030. Etter at overgangsperioden er over mener jeg derfor det er viktigst at nasjonale virkemidler stimulerer til at det bygges flere plasser. Fra 2021 må kommunene bruke de ordinære rammene til oppgraderinger slik det også er lagt opp til gjennom inntektssystemet.
Reglene for hva som får tilskudd er klare. I 2017 er 20 pst. av tilskuddet øremerket netto tilvekst. Øvrig ramme kan også nyttes til renovering og utskifting. Tilsvarende satser for årene 2018-2020 er på henholdsvis 40 pst., 60 pst. og 80 pst. Det er Husbanken som forvalter investeringstilskuddet. Husbanken har tydelige retningslinjer for tilskuddet hvor krav til plasser og bygg framgår. Husbanken har også utviklet veileder for søknadsprosessen og bruken av investeringstilskudd. Husbanken er i tillegg behjelpelig med spørsmål fra kommunene.