Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1563 (2016-2017)
Innlevert: 08.09.2017
Sendt: 11.09.2017
Besvart: 18.09.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden gjere greie for kva dei 50 politifaglege stillingane han har lova Kristiansund kjem til å innehalde i praksis av oppgåver, og når desse skal vera på plass?

Begrunnelse

Regjeringa lova først at politiet sitt løns- og rekneskapssenter skulle leggjast til Kristiansund og få 70 stillingar. Dette vart så redusert til 50, fordi regjeringa bestemte at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skulle ta over nokre av oppgåvene på lønsområdet. Til gjengjeld skulle Kristiansund få 20 stillingar til skattekontoret. I går kom det fram i Tidens Krav at rekneskapsoppgåvene som skulle til Kristiansund kan bli gitt til Trondheim, men justisministeren lovar at det framleis skal vera 50 politifaglege stillingar i Kristiansund. Justisministeren bør avklåre dette snarast.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har i oppdragsbrev datert 23. juni 2017 blitt bedt om å vurdere hva som er den mest effektive arbeidsdelingen på regnskapsområdet for staten samlet sett, målt i årsverk.
Dersom den kommende tjenesteavtalen mellom politiet og DFØ tilsier at det vil være behov for færre regnskapsmedarbeidere i Kristiansund, må POD legge til rette for andre tiltak for å ivareta de ansatte på en god måte. POD skal samtidig sørge for at det opprettholdes 50 statlige arbeidsplasser i politiet i Kristiansund. Det er for tidlig å si hvilke tiltak som kan være aktuelle, men jeg er helt trygg på at politiet har oppgaver som kan utføres i Kristiansund.