Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:91 (2017-2018)
Innlevert: 19.10.2017
Sendt: 20.10.2017
Besvart: 31.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): Ønsker regjeringen psykologer som er utdannet på universitetet - og som har et breddefokus mot blant annet forebygging og førstelinje, eller er det en velkommen utvikling at deres utdanningsløp sluses inn i spesialisthelsetjenesten?

Begrunnelse

Den siste perioden har det blitt avdekket at UiO ønsker å flytte internklinikken (også kalt praktikum) over til et helseforetak. Dette skjer uten demokratisk forankring på universitetet - og mot fagfolkenes vilje. I dag har universitetene det faglige ansvaret for opplæring og utdanning av psykologer. Det er grunnleggende at ferdig utdannede psykologer skal kunne jobbe i og ha kjennskap til hele tjenesten – fra forebygging til lettere psykiske lidelser og i sykehusene. Med omleggingen som nå er på trappene, kan det synes som at det er en ønsket utvikling at psykologer i større grad skal utdannes for å jobbe på sykehus. Det er viktig å vite om regjeringen tenker at fremtidens behov for psykologer ligger i forebygging og lavterskeltilbud, eller i spesialisthelsetjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er i dag fire norske universiteter som utdanner psykologer. Utdanningsinstitusjonene har stor frihet til å utarbeide egne studieplaner og bestemme innretning på ulike utdanninger. Dette gjelder også innen de helsefaglige utdanningene. Selv om institusjoner i UH-sektoren har denne friheten så er det samtidig viktig at de utdanner helsepersonell med kompetanse som er i tråd med behovene i helse- og omsorgstjenestene.
Ferdigutdannede psykologer arbeider i dag i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samt øvrige deler av arbeidslivet. Regjeringen har også lovfestet et krav om at alle kommuner skal ha psykolog fra 2020, noe som vil bidra til antallet psykologer som jobber i kommunene vil øke. Nyutdannede psykologer bør derfor ha kompetanse og kjennskap til hele spekteret av ulike tjeneste- og behandlingstilbud.
Jeg legger til grunn at utdanningsinstitusjonene, herunder Universitetet i Oslo, tar hensyn til dette – og også i framtiden utdanner psykologer som innehar nødvendig breddekompetanse til at de kan jobbe i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.
Den senere tid har det vært stor oppmerksomhet knyttet til stengingen av de såkalte "internklinikkene" ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ved internklinikkene har psykologistudenter under veiledning ytt helse- og omsorgstjenester til pasienter. Stengingen av internklinikkene har vært omtalt i en rekke medier med spørsmål om hvilket regelverk som kommer til anvendelse for denne type virksomhet. Det har vært stilt spørsmål til skriftlig besvarelse til kunnskapsministeren i sakens anledning og departementet har også mottatt henvendelser fra andre utdanningsinstitusjoner med spørsmål om hvordan regelverket er å forstå. Som følge av dette vil jeg sende ut et rundskriv for å tydeliggjøre hvilket regelverk som vil gjelde dersom utdanningsinstitusjoner samtidig yter helse- og omsorgstjenester som en integrert del av utdanningen.