Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:109 (2017-2018)
Innlevert: 23.10.2017
Sendt: 24.10.2017
Besvart: 31.10.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Når vil staten gå i pluss (forstått som positiv nåverdi av investeringen gitt den diskonteringsrenten staten legger til grunn ved slike vurderinger) på Goliatutbyggingen, og der man forutsetter den oljepris statsråden legger til grunn i sitt korrigerte svar til Heikki Eidsvoll Holmås 19. oktober 2017?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Jeg viser til mine svar på Dokument nr.15:1629 (2016-2017). I alle sammenhenger der myndighetene rapporterer på tall fra produksjon, inntekter og kostnader mv. fra petroleumsvirksomheten legges altså operatørens tall til grunn. Dette kommer av at det er selskapene som sitter nærmest aktiviteten, fatter beslutninger og investerer sin kapital i feltene.

Goliat-feltet eies av selskapene Eni og Statoil. Staten har ingen eierandel i feltet. Det norske petroleumsskattesystemet er utformet slik at en beslutning (om leting, utbygging eller drift) som er lønnsom for en investor på beslutningstidspunktet før skatt, også vil være det etter skatt. Det er videre slik at det er rettighetshaverselskapenes totale virksomhet på norsk sokkel som beskattes, ikke det enkelte felt. Dette legger løpende til rette for optimale beslutninger om leting, utbygging og drift i de ulike rettighetshavergruppene på norsk sokkel.

Departementet har ikke et eget syn på framtidig produksjon, kostnader og inntekter fra enkeltfelt som Goliat. Departementet gjør heller ikke beregninger av hvordan enkeltfelt påvirker det enkelte selskap sine skattebetalinger over tid. Derfor har departementet heller ikke en egen beregning for hvilket tidspunkt feltet gir positiv nåverdi eller hvilken oljepris feltet trenger framover for å oppnå en gitt avkastning på investert kapital.

Ifølge operatøren forventes det at samlede inntekter fra Goliat overstiger samlede driftskostnader og investeringskostnader i 2022. Først etter at produksjonen er avsluttet vil eierne i feltet kunne gi et endelig svar på spørsmål som lønnsomheten av utbyggingen som helhet, lønnsomheten for det enkelte eierselskap og samlede skatteeffekter feltet har medført for nåværende og eventuelle historiske eiere.