Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:197 (2017-2018)
Innlevert: 07.11.2017
Sendt: 07.11.2017
Besvart: 15.11.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Med virkning fra 1.1.2018 inntrer det krav til opplæring av frivillige ordensvakter. For frivillige organisasjoner innebærer dette en merkostnad, og en bekymring for rekrutteringen av ordensvakter. Bekymringen forsterkes ved at regjeringens budsjettforslag innebærer kutt i støtte til studieforbundene og kursvirksomhet i frivillige organisasjoner.
Hvordan vil statsråden sikre at aktiviteten ved små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber ikke blir redusert som følge av regelendringen?

Begrunnelse

Mange frivillige organisasjoner frykter regelendringene vil gå utover tilbudet av arrangement. Regjeringens budsjettforslag for Statsbudsjettet 2018 kutter i støtten til Studieforbund og voksenopplæring, samtidig som frifond og momskompensasjonsordningen står på stedet hvil. Dette svekker kompetanseheving og utvikling av møteplasser, kulturelle arrangement, med mer. Kulturinteresserte frykter det vil bli et mindre mangfoldig kulturtilbud og dyrere arrangement.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Det har lenge vært kjent at det vil komme nye utdanningskrav for bl.a. vektere og ordensvakter. De tidligere endringene i lov og forskrift, samt arbeidet med de nye utdanningskravene har vært gjenstand for medvirkning. De nye kravene skal bidra til å ivareta rettsikkerheten for de som kommer i kontakt med ordensvakter, gi ordensvaktene bedre kompetanse og sikre god kvalitet på tjenestene. Ordensvakter er ofte i utsatte posisjoner (dørvakt, vakt på ulike arrangement ol.) og Politidirektoratet mener disse posisjonene generelt er mer utsatt nå enn tidligere med tanke på krevende og uønskede hendelser. Jeg har forståelse for at de nye kravene gjør det mer krevende å fortsette å basere ordensoppgavene på frivillighet, men disse kravene er ment å skulle bidra til bedre sikkerhet for den enkelte vakt og for publikum.

Det er et mål at frivillig sektor skal ha rammebetingelser som bidrar til bred aktivitet og deltakelse. Staten bidrar med betydelige midler til frivillig sektor sånn at frivilligheten kan drive sin aktivitet. Nesten alle departement gir tilskudd til frivillige organisasjoner, og samlet gir regjeringen årlig mer enn 11 milliarder kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner. Blant annet er momskompensasjonsordningen økt med nesten 400 mill. kroner siden 2013. I tillegg har regjeringen gjort endringer i skatte- og avgiftsreglene, samt andre endringer som forenkler frivillige organisasjoners hverdag og som gir dem bedre økonomiske rammer.