Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:390 (2017-2018)
Innlevert: 28.11.2017
Sendt: 28.11.2017
Besvart: 05.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Når vil statsråden sørge for at Oslo tingretts midlertidige forføyning om stans i lisensjakta på ulv oppheves gjennom at det fattes et nytt vedtak i saken hvor bestandens overlevelse blir gjort rede for?

Begrunnelse

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet med krav om ny norsk ulveforvaltning. Begrunnelsen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Blant annet hevder saksøker at Norge er forpliktet til å ha en egen ulvestamme som er så stor at den er levedyktig uavhengig av den svenske stammen.

Både norske og svenske myndigheter, samt Bern-konvensjonens «Standing Commitee» har imidlertid flere ganger presisert at den Sør-Skandinaviske ulvestammen er felles for Norge og Sverige.

Med utgangspunkt i søksmålet og etter begjæring fra WWF har Oslo tingrett i kjennelse av 21. november 2017 besluttet midlertidig stans i lisensjakten på ulv utenfor sonen i Hedmark og Akershus (rovdyrsone 4 og 5) frem til søksmålet er endeling avgjort (midlertidig forføyning). Det vedtaket som saken gjelder gir adgang til lisensjakt på 12 ulver utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Vedtaket ble fattet av KLD den 25. november 2017. Vedtaket bygget på en faglig tilrådning av 18. november 2017 fra Miljødirektoratet.

Utgangspunktet for rettens drøftelse er vilkårene for lisensjakt etter naturmangfoldloven (nml.) § 18, jf §§ 5 og 14.

Tre vilkår må være oppfylt før lisensjakt kan skje, jf. nml. § 18 første og annet ledd:

- Uttaket må ikke true bestandens overlevelse

- Formålet må ikke kunne nås på annen tilfredsstillende måte

- Det må foreligge en skaderisiko, i dette tilfellet på beitedyr (husdyr og tamrein)

Tingretten mener at det foreligger tilstrekkelig skaderisiko, men at vedtaket lider av rettsanvendelses- og saksbehandlingsfeil, siden hverken KLD eller Miljødirektoratet – etter tingrettens syn – i tilstrekkelig grad hadde vurdert om slik lisensjakt ville true bestandens overlevelse.

Tingretten mener det er en mangel ved vedtaket at KLD tok utgangspunkt i Stortingets bestandsmål ved den rettslige vurderingen, uten samtidig å gjøre en selvstendig vurdering av risikoen for bestandens overlevelse.

Erfaring gjennom mange år med ulv i beiteområder viser at skadefelling i beitesesongen er svært vanskelig. Beitenæringa er avhengig av at man regulerer størrelsen på ulvebestanden gjennom lisensjakt om vinteren. Med den midlertidige stansen risikerer vi at hele vinterens lisensjakt i sone 4 og 5 avlyses.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som representanten Myhrvold er kjent med avga tingretten sin kjennelse 21. november 2017, og jeg har hatt behov for å bruke noe tid på å vurdere denne før jeg tok stilling til den videre oppfølgingen av saken.

I brev av 24. november 2017 varslet jeg de som hadde klaget på det opprinnelige vedtaket at jeg vurderte å fatte et nytt vedtak. Jeg mener det både var riktig og nødvendig etter god forvaltningsskikk å høre deres synspunkter før jeg tok en endelig beslutning.

Den 1. desember 2017 fattet jeg et nytt vedtak i saken, som åpner for lisensfelling av inntil 12 ulver utenfor ulvesonen og utenfor etablerte revir i rovviltregion 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark). Vedtaket er etter en nærmere vurdering gitt utsatt ikrafttredelse frem til 21. desember 2017.