Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:391 (2017-2018)
Innlevert: 28.11.2017
Sendt: 29.11.2017
Besvart: 08.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Solveig Schytz (V)

Spørsmål

Solveig Schytz (V): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre bedre forhold for de reisende på lokaltoget til Ski på kort sikt, fram til Follobanen åpner i 2021, og hvilke tiltak kan gjøres på lengre sikt for å bedre reisetiden på Spikkestadbanen og tilbud og frekvens på Kongsvingerbanen?

Begrunnelse

Jernbanen er ryggraden i kollektivtrafikken på Østlandet. For at kollektivtrafikken skal være et attraktivt reisealternativ må både tog og buss fungere godt og fungere godt sammen i et sømløst system.

TNS Gallup måler hver vår og høst kundetilfredshet for NSB. Passasjerene svarer på spørsmål om både punktlighet, komfort, personale og forventninger.

De tre togstrekningene i Norge som har de minst fornøyde passasjerene, er alle på Østfoldbanen, og aller minst fornøyd er de reisende på linje L2, på strekningen Stabekk-Ski. L2 har ofte forsinkelser, noe som også forplanter seg til forsinkelser på de andre togene på Østfoldbanen, ettersom det er begrensede muligheter for forbikjøring. Togene er ofte svært fulle og har også gammelt og slitent togmateriell i forhold til de andre lokaltoglinjene, noe som kan være medvirke til å trekke kundetilfredsheten ned.

Når Follobanen etter planen åpner i 2021 skal lokaltoget på Østfoldbanen, L2 gå på dagens linje mens andre persontog skal kjøre i den nye tunnelen. Det er da planlagt en dobling og mer av frekvensen på linje L2, og både punktlighet og reisetid mellom Oslo og Ski vil bli mye bedre. Punktlighet, reisetid og frekvens vil også kunne økes på de andre linjene på Østfoldbanen når Follobanen åpner.

To av de andre toglinjene som har relativt lav kundetilfredshet på Østlandet er Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen, men på disse to linjene er det ikke planlagt noen store tiltak som kan bedre reisetid, tilbud og frekvens hverken på kort eller lang sikt.

Ved ruteomlegginga i 2012 fikk de reisende på Spikkestadbanen vesentlig lengre reisetid til Oslo enn de hadde før. Kongsvingerbanen har hatt flere endringer i rutetilbudet de siste årene, der flere av de mindre stasjonene har fått færre avganger. Det er planlagt frekvensøkning på Kongsvingerbanen til Sørumsand, men det er uklart om disse kan forlenges til Årnes eller Kongsvinger for å øke frekvensen også lengre nord på Kongsvingerbanen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har lagt opp til en stor satsing på jernbane. Det bygges mye nytt, vedlikeholdsarbeidet er mer enn doblet, det er flere avganger og det kjøpes inn flere togsett. Vi har sett en svært positiv utvikling innen antall reisende og positive takter vedrørende godstrafikk. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til at jernbanen vil få ca. 35 % av bevilgningene og hele 45 % av investeringsmidlene. Det er likevel viktig at vi har en helhetlig tilnærming og gjennomfører prosjekter der nytteverdien for samfunnet er størst, og på en måte som gjør at vi får et best mulig jernbanetilbud for pengene.

Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet vurderer ulike løsninger for å bedre togtilbudet på Østfoldbanen så raskt som mulig. Kapasiteten på Østfoldbanen er i dag utnyttet fullt ut, og Bane NOR har erklært strekningen Oslo s –Ski som overbelastet i rushtiden. Med dagens infrastruktur er muligheten for store endringer i tilbudet nokså begrenset. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski vil derimot gi store muligheter for økt kapasitet og frekvens.

Regjeringen ønsker likevel at det sees på muligheter som kan gi tilbudsforbedringer også på kort sikt. Et av tiltakene Jernbanedirektoratet nå ser på er innleie av dobbeltdekkere for å øke kapasiteten for regiontogene fra Halden til Oslo. Norske tog AS har nå ute en forespørsel for innleie av dobbeltdekkere med tilbudsfrist 08.12.17. Kjøring av nye togtyper på det norske jernbanenettet krever nærmere tekniske vurderinger og tillatelse, og erfaringsvis tar dette noe tid. Jernbanedirektoratet ser det som mulig å sette dobbeltdekkere i trafikk på Østfoldbanen mot slutten av 2019, men det vil avhenge av hva slags tilbud leverandørene av tog gir. Et alternativ som Jernbanedirektoratet vurderer er å benytte dobbeltdekkere i de ekstra rushtidsavgangene til/fra Halden som i dag har flest reisende.

Kapasiteten på lokaltogene innover til Oslo om morgenen er i dag utnyttet maksimalt. I dialog med NSB og Bane NOR utreder Jernbanedirektoratet muligheter for å kjøre noen flere avganger ved å utvide rushtidsperioden noe. Det arbeides også konkret med en løsning med nye avganger i rushtiden for motstrøms pendling. Dette er et viktig tiltak for å legge bedre til rette for reisende til og fra Ås, hvor blant annet etablering av Veterinærhøgskolen forventes å gi flere reisende. Nye avganger på en allerede sterkt belastet infrastruktur forutsetter imidlertid at andre togavganger muligens må justeres og dermed må endringen gjennomføres i forbindelse med et ordinært ruteterminskifte. Jernbanedirektoratet opplyser at ev. tilbudsforbedringer tidligst kan skje ved ruteendringen i desember 2018.

Jernbanedirektoratet har, i samarbeid med Bane NOR og NSB, vurdert muligheten for å endre stoppmønster for enkelte tog, bl.a. om regiontogene mellom Halden og Oslo bør stoppe i Ås. Jernbanedirektoratet anbefaler ikke en slik løsning ettersom den ekstra kjøretiden det medfører å stoppe på flere stasjoner gjør at det blir vanskelig å få tilpasset regiontogene i den øvrige togtrafikken på Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet prioriterer først å se på tiltak som gir høyere transportkapasitet på tog. Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbanedirektoratet raskt om i første omgang å gå i dialog med NSB og Ruter for å se om det kan gjøres forbedringer i det samlede kollektivtrafikktilbudet som gjør situasjonen for de reisende i sørkorridoren bedre, også i årene før Follobanen åpner.

Spikkestadbanen

På grunn av manglende kapasitet på Asker stasjon, vil linje L1 (Spikkestad-Oslo S-Lillestrøm) fortsatt benytte Drammenbanen mellom Asker og Oslo. Rutetidene er imidlertid lagt opp slik at de reisende som ønsker det kan bytte tog på Asker stasjon til et av togene som trafikkerer det nye dobbeltsporet i vestkorridoren. Den samlede reisetiden er da 8-10 minutter kortere enn uten togbytte. Det vil for øvrig bli mer kapasitet på banen når nye lokaltog etter hvert skal fases inn på strekningen. Det er foreløpig ikke avklart når dette kan skje.

Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er overbelastet i store deler av døgnet og står overfor en betydelig ombygging i årene som kommer, med blant annet utskifting av kontaktledning og oppgradering av stasjonene Sørumsand og Skarnes. I tillegg planlegges det bygging av flere kryssingsspor som skal bedre kapasiteten. Det er derfor ikke rom for noen forbedringer i rutetilbudet på kort sikt, men Jernbanedirektoratet vil se på mulighetene for utviklingen av tilbudet i årene framover etter hvert som arbeidene ferdigstilles. I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 varslet regjeringen at det vil bli satt i gang en egen konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig kapasitetsutvikling på Kongsvingerbanen.