Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:809 (2017-2018)
Innlevert: 29.01.2018
Sendt: 30.01.2018
Besvart: 07.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Kan statsråden redegjøre for hvorvidt det vil være tilstrekkelig kapasitet til mottak av allierte forsterkninger på Evenes etter samlingen av kampfly og maritime overvåkningsfly?

Begrunnelse

Det har den siste tiden fremkommet en rekke argumenter fra ulike hold, senest i høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen 16. januar, der det hevdes at enkeltelementer som drivstoffkapasitet og plassbgrensninger gjør at det ikke vil være tilstrekkelig kapasitet for alliert mottak på Evenes. Det fremstår som uklart om argumentene stemmer, om det eventuelt er tatt høyde for forbedringer eller tiltak i grunnlaget for vedtaket, og til slutt om det vil være nødvendig kapasitet til å ta i mot allierte forsterkninger på Evenes.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. januar 2018 med spørsmål fra stortings-representant Hårek Elvenes om det vil være tilstrekkelig kapasitet til mottak av allierte forsterkninger på Evenes etter samlingen av kampfly og maritime overvåkningsfly.

Endringene i base- og støttestrukturen som følger av langtidsplanen, gir nye forutsetninger knyttet både til alliert trening, forhåndslagring og mottak. Som varslet i langtidsplanen, vil planverket for nasjonal og alliert utnyttelse av både militær basestruktur og sivil infrastruktur bli oppdatert i lys av tiltakene i langtidsplanen og i dialog med NATO og våre nærmeste allierte. Denne oppdateringen er nå pågående.

Kapasiteten for mottak av allierte styrker på Evenes vil opprettholdes på dagens nivå. Evenes flyplass har i dag beskyttet garasjering i 36 sheltere for to til tre kampflyskvadroner, avhengig av størrelsen på kampflyskvadronene. Lokalisering av NATOs kampflyberedskap (QRA) til Evenes vil legge beslag på fire shelter i en lavintensitetssituasjon. Videre er det flyoperative flater til å kunne parkere ytterligere kampfly, men da uten eller med begrenset beskyttelse for vær og eventuelle virkninger av våpen brukt mot Evenes.

I tillegg kommer ny kapasitet tilknyttet nasjonal P 8-infrastruktur. Det vil også være mulighet for oppstilling av mindre, besøkende fly, samt ved sivil terminal hvis en konflikt eskalerer til et slikt nivå at sivil flytrafikk på Evenes opphører. Jeg er også kjent med at det er potensial for å skalere opp de flyoperative flatene ved behov på Evenes.