Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:842 (2017-2018)
Innlevert: 02.02.2018
Sendt: 02.02.2018
Besvart: 07.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan vil statsråden jobbe videre med og sikre at verbalforslaget om beredskapssenter på Taraldrud i budsjettenigheten fra i fjor høst følges opp?

Begrunnelse

I fjor høst sikret Venstre og Krf regjeringen flertall for statsbudsjettet for 2018. Blant enighetene var verbalforslag om beredskapssenteret på Taraldrud:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.»

Saken har vekket et sterkt engasjement blant lokalbefolkningen, med et klart ønske om at regjeringens videre arbeid legger vekt på og lytter til de innspill som kommer.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 1.2.2018 til de tre berørte kommunene redegjort for hvordan Stortingets vedtak vil følges opp. Nedenfor vil jeg redegjøre for hovedlinjene i videre oppfølgning.

Miljøoppfølgningsplan med tilhørende støyplan

Det er utarbeidet en detaljert kontrollplan for ytre miljø, som omfatter alle krav i Miljøoppfølgingsplanen og andre relevante krav i reguleringsplanen. Kontrollplanen omfatter til sammen 11 punkter knyttet til støy - fordelt på prosjekteringsfasen, anleggsfasen og driftsfasen.
Departementet vil, utover vertskommunen Ski, også involvere hhv. Oslo kommune og Oppegård kommune i oppfølging av kontrollplanen. Det legges til grunn at disse kommunene representerer sine innbyggere, dvs. «beboere og naboer» iht. Stortingets føringer.

Kompenserende tiltak

Det er budsjettert med 7 mill. kroner til generelle kompenserende tiltak, rettet mot barn og unges bruk av marka på dagtid. Departementet har hatt dialog med hhv. Oslo kommune og Oppegård kommune om hvordan disse midlene skal fordeles. Det er fra departementets side lagt opp til at det er kommunene som skal prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Særskilte tiltak

Det er budsjettert med inntil 1 mill. kroner til kompenserende tiltak for speiderbevegelsen (på bakgrunn av at speiderhytten Doggebu ligger i gul støysone) og til lokale tiltak knyttet til Trollskogen barnehage.
I eget møte mellom departementet, Oslo kommune og Trollskogen barnehage var det enighet om at departementet i første omgang skulle stille akustiker til disposisjon for et første møte med barnehagen og kommunen, for å forstå deres bruk og behov og overordnet kartlegge mulighetsrommet. Dette er nå gjort, og det vil bli avholdt videre oppfølgingsmøter.